Acts 2:29
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
435 [e]Ἄνδρες
Andres
Men,N-VMP
80 [e]ἀδελφοί,
adelphoi
brothers,N-VMP
1832 [e]ἐξὸν
exon
it is permitted [me]V-PPA-NNS
3004 [e]εἰπεῖν
eipein
to speakV-ANA
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3954 [e]παρρησίας
parrēsias
freedomN-GFS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3966 [e]πατριάρχου
patriarchou
patriarchN-GMS
1138 [e]Δαυὶδ,
Dauid
David,N-GMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
2532 [e]καὶ
kai
bothConj
5053 [e]ἐτελεύτησεν
eteleutēsen
he diedV-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2290 [e]ἐτάφη,
etaphē
was buried,V-AIP-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
3418 [e]μνῆμα
mnēma
tombN-NNS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
891 [e]ἄχρι
achri
untoPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
dayN-GFS
3778 [e]ταύτης.
tautēs
this.DPro-GFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Nestle 1904
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ / Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυῒδ ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησε καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης.

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαβίδ ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης

Acts 2:29 Hebrew Bible
אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃

Acts 2:29 Aramaic NT: Peshitta
ܓܒܪܐ ܐܚܝܢ ܡܦܤ ܠܡܐܡܪ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܠܘܬܟܘܢ ܥܠ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ ܕܘܝܕ ܕܡܝܬ ܘܐܦ ܐܬܩܒܪ ܘܒܝܬ ܩܒܘܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day.

King James Bible
Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.

Holman Christian Standard Bible
Brothers, I can confidently speak to you about the patriarch David: He is both dead and buried, and his tomb is with us to this day.
Treasury of Scripture Knowledge

let me. or, I may. freely.

Acts 26:26 For the king knows of these things, before whom also I speak freely: …

the patriarch.

Acts 7:8,9 And he gave him the covenant of circumcision: and so Abraham begat …

Hebrews 7:4 Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham …

David.

Acts 13:36 For David, after he had served his own generation by the will of …

1 Kings 2:10 So David slept with his fathers, and was buried in the city of David.

Links
Acts 2:29Acts 2:29 NIVActs 2:29 NLTActs 2:29 ESVActs 2:29 NASBActs 2:29 KJVActs 2:29 Bible AppsActs 2:29 Biblia ParalelaActs 2:29 Chinese BibleActs 2:29 French BibleActs 2:29 German BibleBible Hub
Acts 2:28
Top of Page
Top of Page