3418. μνῆμα (mnéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3418. μνῆμα (mnéma) — 8 Occurrences

Mark 5:3 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ οὐδὲ
NAS: among the tombs. And no
INT: in the tombs and not even

Mark 5:5 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν
NAS: among the tombs and in the mountains,
KJV: and in the tombs, crying, and
INT: in the tombs and in

Luke 8:27 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς μνήμασιν
NAS: in a house, but in the tombs.
KJV: but in the tombs.
INT: in the tombs

Luke 23:53 N-DNS
GRK: αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ
NAS: and laid Him in a tomb cut into the rock,
KJV: in a sepulchre that was hewn in stone,
INT: it in a tomb cut in a rock in which

Luke 24:1 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι
NAS: they came to the tomb bringing
KJV: unto the sepulchre, bringing
INT: to the tomb they came bringing

Acts 2:29 N-NNS
GRK: καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν
NAS: and was buried, and his tomb is with us to this
KJV: and his sepulchre is with
INT: and the tomb of him is

Acts 7:16 N-DNS
GRK: ἐν τῷ μνήματι ᾧ ὠνήσατο
NAS: and laid in the tomb which
KJV: laid in the sepulchre that Abraham
INT: in the tomb which bought

Revelation 11:9 N-ANS
GRK: τεθῆναι εἰς μνῆμα
NAS: to be laid in a tomb.
KJV: to be put in graves.
INT: to be put into tombs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page