μνείαν
Englishman's Concordance
μνείαν (mneian) — 6 Occurrences

Romans 1:9 N-AFS
GRK: ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι
NAS: unceasingly I make mention of you,
KJV: I make mention of you
INT: how unceasingly mention of you I make

Ephesians 1:16 N-AFS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ
NAS: for you, while making mention [of you] in my prayers;
KJV: you, making mention of you in
INT: for you mention making in

1 Thessalonians 1:2 N-AFS
GRK: πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ
NAS: of you, making mention [of you] in our prayers;
KJV: all, making mention of you in
INT: all of you mention making in

1 Thessalonians 3:6 N-AFS
GRK: ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν
KJV: ye have good remembrance of us always,
INT: that you have remembrance of us good

2 Timothy 1:3 N-AFS
GRK: περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς
KJV: I have remembrance of
INT: of you remembrance in the

Philemon 1:4 N-AFS
GRK: μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος
NAS: making mention of you in my prayers,
KJV: God, making mention of thee always
INT: of me always mention of you making

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page