1 John 2:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1125 [e]Ἔγραψα
egrapsa
I have writtenV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3962 [e]πατέρες,
pateres
fathers,N-VMP
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1097 [e]ἐγνώκατε
egnōkate
you knowV-RIA-2P
3588 [e]τὸν
ton
Him who [is]Art-AMS
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
746 [e]ἀρχῆς.
archēs
[the] beginning.N-GFS
1125 [e]Ἔγραψα
egrapsa
I have writtenV-AIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3495 [e]νεανίσκοι,
neaniskoi
young men,N-VMP
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
2478 [e]ἰσχυροί
ischyroi
strongAdj-NMP
1510 [e]ἐστε
este
you are,V-PIA-2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3056 [e]λόγος
logos
wordN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
3306 [e]μένει
menei
abides,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3528 [e]νενικήκατε
nenikēkate
you have overcomeV-RIA-2P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
4190 [e]πονηρόν.
ponēron
evil [one].Adj-AMS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Nestle 1904
ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν Πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα· ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς· ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς· ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. Ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε, καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γράφω ὑμεῖς πατήρ ὅτι γινώσκω ὁ ἀπό ἀρχή γράφω ὑμεῖς νεανίσκος ὅτι ἰσχυρός εἰμί καί ὁ λόγος ὁ θεός ἐν ὑμεῖς μένω καί νικάω ὁ πονηρός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔγραψα ὑμῖν πατέρες ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ' ἀρχῆς ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν

1 John 2:14 Hebrew Bible
כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃

1 John 2:14 Aramaic NT: Peshitta
ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܐܒܗܐ ܕܝܕܥܬܘܢ ܠܗܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܟܬܒܬ ܠܟܘܢ ܥܠܝܡܐ ܕܚܝܠܬܢܐ ܐܢܬܘܢ ܘܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܐ ܒܟܘܢ ܘܙܟܝܬܘܢܝܗܝ ܠܒܝܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I have written to you, fathers, because you know Him who has been from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one.

King James Bible
I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

Holman Christian Standard Bible
I have written to you, children, because you have come to know the Father. I have written to you, fathers, because you have come to know the One who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, God's word remains in you, and you have had victory over the evil one.
Treasury of Scripture Knowledge

fathers. See on ver.

1 John 2:13 I write to you, fathers, because you have known him that is from …

because ye are.

Ephesians 6:10 Finally, my brothers, be strong in the Lord, and in the power of his might.

Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengthens me.

Colossians 1:11 Strengthened with all might, according to his glorious power, to …

2 Timothy 2:1 You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

the word.

Psalm 119:11 Your word have I hid in my heart, that I might not sin against you.

John 5:38 And you have not his word abiding in you: for whom he has sent, him …

John 8:31 Then said Jesus to those Jews which believed on him, If you continue …

John 15:7 If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what …

Colossians 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching …

Hebrews 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel …

2 John 1:2 For the truth's sake, which dwells in us, and shall be with us for ever.

3 John 1:3 For I rejoiced greatly, when the brothers came and testified of the …

ye have overcome.

Revelation 2:7 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Links
1 John 2:141 John 2:14 NIV1 John 2:14 NLT1 John 2:14 ESV1 John 2:14 NASB1 John 2:14 KJV1 John 2:14 Bible Apps1 John 2:14 Biblia Paralela1 John 2:14 Chinese Bible1 John 2:14 French Bible1 John 2:14 German BibleBible Hub
1 John 2:13
Top of Page
Top of Page