ἰσχυροί
Englishman's Concordance
ἰσχυροί (ischyroi) — 4 Occurrences

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι
NAS: we are weak, but you are strong; you are distinguished,
KJV: ye [are] strong; ye
INT: you however strong you honored

Hebrews 11:34 Adj-NMP
GRK: ἀσθενείας ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ
NAS: became mighty in war,
KJV: waxed valiant in
INT: weakness became mighty in war

1 John 2:14 Adj-NMP
GRK: νεανίσκοι ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ
NAS: because you are strong, and the word
KJV: because ye are strong, and the word
INT: young men because strong you are and

Revelation 6:15 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς
NAS: and the rich and the strong and every
INT: and the powerful and every

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page