KATA MATTHAION 5
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1idōn de tous ochlous anebē eis to oros kai kathisantos autou prosēlthan autō oi mathētai autou 2kai anoixas to stoma autou edidasken autous legōn

3makarioi oi ptōchoi tō pneumati oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

4makarioi oi praeis oti autoi klēronomēsousin tēn gēn

5makarioi oi penthountes oti autoi paraklēthēsontai

6makarioi oi peinōntes kai dipsōntes tēn dikaiosunēn oti autoi chortasthēsontai

7makarioi oi eleēmones oti autoi eleēthēsontai

8makarioi oi katharoi tē kardia oti autoi ton theon opsontai

9makarioi oi eirēnopoioi oti autoi uioi theou klēthēsontai

10makarioi oi dediōgmenoi eneken dikaiosunēs oti autōn estin ē basileia tōn ouranōn

11makarioi este otan oneidisōsin umas kai diōxōsin kai eipōsin pan ponēron kath umōn pseudomenoi eneken emou 12chairete kai agalliasthe oti o misthos umōn polus en tois ouranois outōs gar ediōxan tous prophētas tous pro umōn

13umeis este to alas tēs gēs ean de to alas mōranthē en tini alisthēsetai eis ouden ischuei eti ei mē blēthen exō katapateisthai upo tōn anthrōpōn

14umeis este to phōs tou kosmou ou dunatai polis krubēnai epanō orous keimenē 15oude kaiousin luchnon kai titheasin auton upo ton modion all epi tēn luchnian kai lampei pasin tois en tē oikia 16outōs lampsatō to phōs umōn emprosthen tōn anthrōpōn opōs idōsin umōn ta kala erga kai doxasōsin ton patera umōn ton en tois ouranois

17mē nomisēte oti ēlthon katalusai ton nomon ē tous prophētas ouk ēlthon katalusai alla plērōsai 18amēn gar legō umin eōs an parelthē o ouranos kai ē gē iōta en ē mia keraia ou mē parelthē apo tou nomou eōs an panta genētai 19os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

20legō gar umin oti ean mē perisseusē umōn ē dikaiosunē pleion tōn grammateōn kai pharisaiōn ou mē eiselthēte eis tēn basileian tōn ouranōn

21ēkousate oti errethē tois archaiois ou phoneuseis os d an phoneusē enochos estai tē krisei 22egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros 23ean oun prospherēs to dōron sou epi to thusiastērion kakei mnēsthēs oti o adelphos sou echei ti kata sou 24aphes ekei to dōron sou emprosthen tou thusiastēriou kai upage prōton diallagēthi tō adelphō sou kai tote elthōn prosphere to dōron sou 25isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē 26amēn legō soi ou mē exelthēs ekeithen eōs an apodōs ton eschaton kodrantēn

27ēkousate oti errethē ou moicheuseis 28egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou 29ei de o ophthalmos sou o dexios skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou blēthē eis geennan 30kai ei ē dexia sou cheir skandalizei se ekkopson autēn kai bale apo sou sumpherei gar soi ina apolētai en tōn melōn sou kai mē olon to sōma sou eis geennan apelthē

31errethē de os an apolusē tēn gunaika autou dotō autē apostasion 32egō de legō umin oti pas o apoluōn tēn gunaika autou parektos logou porneias poiei autēn moicheuthēnai kai os ean apolelumenēn gamēsē moichatai

33palin ēkousate oti errethē tois archaiois ouk epiorkēseis apodōseis de tō kuriō tous orkous sou 34egō de legō umin mē omosai olōs mēte en tō ouranō oti thronos estin tou theou 35mēte en tē gē oti upopodion estin tōn podōn autou mēte eis ierosoluma oti polis estin tou megalou basileōs 36mēte en tē kephalē sou omosēs oti ou dunasai mian tricha leukēn poiēsai ē melainan 37estō de o logos umōn nai nai ou ou to de perisson toutōn ek tou ponērou estin

38ēkousate oti errethē ophthalmon anti ophthalmou kai odonta anti odontos 39egō de legō umin mē antistēnai tō ponērō all ostis se rapizei eis tēn dexian siagona strepson autō kai tēn allēn 40kai tō thelonti soi krithēnai kai ton chitōna sou labein aphes autō kai to imation 41kai ostis se angareusei milion en upage met autou duo 42tō aitounti se dos kai ton thelonta apo sou danisasthai mē apostraphēs

43ēkousate oti errethē agapēseis ton plēsion sou kai misēseis ton echthron sou 44egō de legō umin agapate tous echthrous umōn kai proseuchesthe uper tōn diōkontōn umas 45opōs genēsthe uioi tou patros umōn tou en ouranois oti ton ēlion autou anatellei epi ponērous kai agathous kai brechei epi dikaious kai adikous 46ean gar agapēsēte tous agapōntas umas tina misthon echete ouchi kai oi telōnai to auto poiousin 47kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin 48esesthe oun umeis teleioi ōs o patēr umōn o ouranios teleios estin

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 4
Top of Page
Top of Page