KATA IOANNEN 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1meta tauta periepatei o iēsous en tē galilaia ou gar ēthelen en tē ioudaia peripatein oti ezētoun auton oi ioudaioi apokteinai 2ēn de engus ē eortē tōn ioudaiōn ē skēnopēgia 3eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabēthi enteuthen kai upage eis tēn ioudaian ina kai oi mathētai sou theōrēsousin ta erga sou a poieis 4oudeis gar ti en kruptō poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō 5oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton 6legei autois o iēsous o kairos o emos oupō parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos 7ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egō marturō peri autou oti ta erga autou ponēra estin 8umeis anabēte eis tēn eortēn egō ouk anabainō eis tēn eortēn tautēn oti o emos kairos oupō peplērōtai 9tauta eipōn autos emeinen en tē galilaia

10ōs de anebēsan oi adelphoi autou eis tēn eortēn tote kai autos anebē ou phanerōs alla en kruptō 11oi oun ioudaioi ezētoun auton en tē eortē kai elegon pou estin ekeinos 12kai gongusmos ēn peri autou polus en tō ochlō oi men elegon oti agathos estin alloi elegon ou alla plana ton ochlon 13oudeis mentoi parrēsia elalei peri autou dia ton phobon tōn ioudaiōn

14ēdē de tēs eortēs mesousēs anebē iēsous eis to ieron kai edidasken 15ethaumazon oun oi ioudaioi legontes pōs outos grammata oiden mē memathēkōs 16apekrithē oun autois iēsous kai eipen ē emē didachē ouk estin emē alla tou pempsantos me 17ean tis thelē to thelēma autou poiein gnōsetai peri tēs didachēs poteron ek tou theou estin ē egō ap emautou lalō 18o aph eautou lalōn tēn doxan tēn idian zētei o de zētōn tēn doxan tou pempsantos auton outos alēthēs estin kai adikia en autō ouk estin

19ou mōusēs dedōken umin ton nomon kai oudeis ex umōn poiei ton nomon ti me zēteite apokteinai 20apekrithē o ochlos daimonion echeis tis se zētei apokteinai 21apekrithē iēsous kai eipen autois en ergon epoiēsa kai pantes thaumazete 22o mōusēs dedōken umin tēn peritomēn ouch oti ek tou mōuseōs estin all ek tōn paterōn kai en sabbatō peritemnete anthrōpon 23ei peritomēn lambanei anthrōpos en sabbatō ina mē luthē o nomos o mōuseōs emoi cholate oti olon anthrōpon ugiē epoiēsa en sabbatō 24mē krinete kat opsin alla tēn dikaian krisin krinate

25elegon oun tines ek tōn ierosolumeitōn ouch outos estin on zētousin apokteinai 26kai ide parrēsia lalei kai ouden autō legousin mēpote alēthōs egnōsan oi archontes oti outos estin o christos 27alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchētai oudeis ginōskei pothen estin 28ekraxen oun en tō ierō didaskōn o iēsous kai legōn kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap emautou ouk elēlutha all estin alēthinos o pempsas me on umeis ouk oidate 29egō oida auton oti par autou eimi kakeinos me apestalken 30ezētoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tēn cheira oti oupō elēluthei ē ōra autou 31polloi de episteusan ek tou ochlou eis auton kai elegon o christos otan elthē mē pleiona sēmeia poiēsei ōn outos poiei

32ēkousan oi pharisaioi tou ochlou gonguzontos peri autou tauta kai apesteilan upēretas oi archiereis kai oi pharisaioi ina piasōsin auton 33eipen oun o iēsous eti chronon mikron meth umōn eimi kai upagō pros ton pempsanta me 34zētēsete me kai ouch eurēsete kai opou eimi egō umeis ou dunasthe elthein 35eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou mellei outos poreuesthai oti ouch eurēsomen auton mē eis tēn diasporan tōn ellēnōn mellei poreuesthai kai didaskein tous ellēnas 36tis estin o logos outos on eipen zētēsete me kai ouch eurēsete kai opou eimi egō umeis ou dunasthe elthein

37en de tē eschatē ēmera tē megalē tēs eortēs eistēkei o iēsous kai ekraxen legōn ean tis dipsa erchesthō kai pinetō 38o pisteuōn eis eme kathōs eipen ē graphē potamoi ek tēs koilias autou reusousin udatos zōntos 39touto de eipen peri tou pneumatos ou emellon lambanein oi pisteusontes eis auton oupō gar ēn pneuma oti iēsous oudepō edoxasthē

40ek tou ochlou oun akousantes tōn logōn toutōn elegon outos estin alēthōs o prophētēs 41alloi elegon outos estin o christos alloi elegon mē gar ek tēs galilaias o christos erchetai 42ouch ē graphē eipen oti ek tou spermatos daueid kai apo bēthleem tēs kōmēs opou ēn daueid o christos erchetai 43schisma oun egeneto en tō ochlō di auton 44tines de ēthelon ex autōn piasai auton all oudeis ebalen ep auton tas cheiras

45ēlthon oun oi upēretai pros tous archiereis kai pharisaious kai eipon autois ekeinoi diati ouk ēgagete auton 46apekrithēsan oi upēretai oudepote elalēsen outōs anthrōpos ōs outos lalei o anthrōpos 47apekrithēsan autois oi pharisaioi mē kai umeis peplanēsthe 48mē tis ek tōn archontōn episteusen eis auton ē ek tōn pharisaiōn 49alla o ochlos outos o mē ginōskōn ton nomon eparatoi eisin 50legei nikodēmos pros autous eis ōn ex autōn 51mē o nomos ēmōn krinei ton anthrōpon ean mē akousē prōton par autou kai gnō ti poiei 52apekrithēsan kai eipan autō mē kai su ek tēs galilaias ei eraunēson kai ide oti prophētēs ek tēs galilaias ouk egeiretai 53kai eporeuthēsan ekastos eis ton oikon autou

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

John 6
Top of Page
Top of Page