1 John 4
Shuar New Testament
1Aneamu yatsuru, Untsurφ shuar Wßitruiniak "wi Y·snan etserniuitjai" tuiniawai. Tuma asamtai Ashφ shuar "wi Yusa Wakanin takakkun chichaajai" tuinia nu pΘnker nekaptsuk Enentßimtusairap. Antsu iisrum nekas Yusa Wakanφmpiashit tura Chφkich wakaniashit nu nekaatarum. 2Jujai nekapsarum ya nekas Yusa Wakanin takaka nu nekaattarme: Shuar "Jesus Yusa Uchiri Krφstuitiat nekas aents ajas ayashimkiamiayi" tana nu Yusa Wakanin nekas takakui. 3Tura Jesusan tu Enentßimtatsna nuka Yusa Wakanin takaktsui antsu Kristu Nemasrφ wakanin takakui. Kame Kristu nemasri wakan Tßtin tama ßntichukaitrum. Nu wakan yamaikia ju nunkanam Tßwiti. 4Uchiru, ßtumka Yusna asarum Yus Atumφ Enentßin pujawai. Tura ju nunkanmaya shuara Enentßin φwianch pujawai. Atumiin pujana nuka niijiai nankaamas kakaram asamtai Wßitrin ainia nu nupetkaitrume. 5Niisha ju nunkanmaya ßsar aya ju nunkanmayan ßujmatainiawai. T·mainiakui ju nunkanmaya shuar ti penker anturainiawai. 6Antsu iikia Y·snaitji. Tuma asakrin Y·san nΘkainia nu anturtamainiaji. Tura Y·snachu ainia nu anturtamainiatsji. Nujai nekas Wakanin takakusha tura Wßitrin wakanin takakusha nekaamniaiti.

7Aneamu yatsuru, anenaitin Y·snumia asamtai mai anenai ajartai. Shuar anenkratniua nuka Yusa uchiri asa Y·snancha nΘkawai. 8Shuar anenkratcha nuka Y·snanka nΘkatsui. Kame Yuska tuke anenkratniuiti. 9Tuma asa ni Uchiri chikichkiniak ju nunkanam akupturmakmiaji. Iisha ni T·runamujai nekas iwiaaku pujaji. Nujai Yus iin Yßinmak ni anenkrattain paant iniakturmasmiaji. 10Jujai nekas anenkrattainkia paant nekanamniaiti: ii Yus aneaj N·chaiti. Antsu ii ti Tunßa ßrinin Nii aneachmaitiatan Yuska ti anenma asa ni Uchirin ii tunaarin Asakßrat tusa akupturmakmiaj nujai nekas nekanamnaiti. 11Aneamu yatsuru, Yus N·nis anenma asakrin iisha N·nisrik mai anenai ajartai. 12Chikichkisha Y·san Wßinkiachuiti. T·maitiat mai anenai ajakrikia Yus ii Enentßin pujurtamkui Niijiai mΘtek anenkratin ajaji. 13Yus ni Wakanin suramsa asakrin Yus iijiai tsanin wekaana nusha tura ii Niijiai tsaninkia wekaajnia nusha, nujai nΘkaji. 14Yus Apa ni Uchirin Ashφ shuaran uwemtikrarat tusa ju nunkanam akupkamia nu Wßinkia asar~i Θtsereaji.

15Jesus Yusa Uchirinti tana nu shuarjai Yus tsanin wekaawai tura niisha Yusjai tsanin wekaawai. Mai chikichik ajasu ainiawai. 16Yus iin anenmajnia nu ti nekas nΘkaji. Yus tuke anenkratniuiti. Tuma asamtai shuar anenkartakka Yusjai tsanin wekaawai tura Yussha niijiai tsanin wekaawai. Mai chikichik ajasu ainiawai. 17N·nisar ti penker anenkartin ajaji. T·rar~i S·mamtikiatin tsawantai natsamtsuk wajastatji. Kame ju nunkanam pujayatrik Jesukrφstujai mΘteketji. 18Nekas anenaiyamunam Sßpij atsawai. Antsu nekas anenaiyamunam Sßpij menkaawai. Aya Asutißtin akui sapijmiaktinaiti. Tuma asamtai ßntar sapijmiana nu nekas anenkratchaiti. 19Yus emka iin anenma asakrin iisha Nii aneaji. 20Tura shuar "wi Y·san aneajai" Tßyat Chφkich Yus-shuaran nakitiakka nuka Wßitriniaiti. Kame Yus-shuaran tuke wainnia nuna aneachkunka ┐itiurak Yusan Wßinchasha aneat? 21Yus incha juna turammiaji: Y·san anea nu shuar Chφkich Yus-shuarnasha aneatniuiti.Shuar New Testament

Bible Hub

1 John 3
Top of Page
Top of Page