1 John 4:20
New International Version
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.

New Living Translation
If someone says, "I love God," but hates a Christian brother or sister, that person is a liar; for if we don't love people we can see, how can we love God, whom we cannot see?

English Standard Version
If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.

Berean Study Bible
If anyone says, “I love God,” but hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen.

New American Standard Bible
If someone says, "I love God," and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen.

King James Bible
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?

Holman Christian Standard Bible
If anyone says, "I love God," yet hates his brother, he is a liar. For the person who does not love his brother he has seen cannot love the God he has not seen.

International Standard Version
Whoever says, "I love God," but hates his brother is a liar. The one who does not love his brother whom he has seen cannot love the God whom he has not seen.

NET Bible
If anyone says "I love God" and yet hates his fellow Christian, he is a liar, because the one who does not love his fellow Christian whom he has seen cannot love God whom he has not seen.

Aramaic Bible in Plain English
But if a man will say, “I love God”, and he hates his brother, he is lying; for he who does not love his brother who is visible, how is it possible for him to love God who is invisible?

GOD'S WORD® Translation
Whoever says, "I love God," but hates another believer is a liar. People who don't love other believers, whom they have seen, can't love God, whom they have not seen.

Jubilee Bible 2000
If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar; for he that does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?

King James 2000 Bible
If a man says, I love God, and hates his brother, he is a liar: for he that loves not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?

American King James Version
If a man say, I love God, and hates his brother, he is a liar: for he that loves not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?

American Standard Version
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, cannot love God whom he hath not seen.

Douay-Rheims Bible
If any man say, I love God, and hateth his brother; he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he seeth, how can he love God, whom he seeth not?

Darby Bible Translation
If any one say, I love God, and hate his brother, he is a liar: for he that loves not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?

English Revised Version
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, cannot love God whom he hath not seen.

Webster's Bible Translation
If a man sayeth, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen?

Weymouth New Testament
If any one says that he loves God, while he hates his brother man, he is a liar; for he who does not love his brother man whom he has seen, cannot love God whom he has not seen.

World English Bible
If a man says, "I love God," and hates his brother, he is a liar; for he who doesn't love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?

Young's Literal Translation
if any one may say -- 'I love God,' and his brother he may hate, a liar he is; for he who is not loving his brother whom he hath seen, God -- whom he hath not seen -- how is he able to love?

1 Johannes 4:20 Afrikaans PWL
As iemand sê: ‘Ek het God lief ’ en sy broer haat, is hy ’n leuenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê, wat hy nie kan sien nie?

1 Gjonit 4:20 Albanian
Po të thotë dikush: ''Unë e dua Perëndinë'' dhe urren vëllanë e vet, është gënjeshtar; sepse ai që nuk do vëllanë e vet të cilin e sheh, si mund të dojë Perëndinë, që nuk e sheh?

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 4:20 Arabic: Smith & Van Dyke
ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4:20 Armenian (Western): NT
Եթէ մէկը ըսէ. «Ես կը սիրեմ Աստուած», եւ ատէ իր եղբայրը, ստախօս է. որովհետեւ ա՛ն որ չի սիրեր իր եղբայրը՝ որ կը տեսնէ, ի՞նչպէս կրնայ սիրել Աստուած՝ որ չի տեսներ:

1 S. Ioannec. 4:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baldin nehorc erran badeça, Maite dut Iaincoa: eta bere anayeari gaitz badaritza: gueçurti da: ecen bere anaye dacussana maite eztuenac, ikusten eztuen Iaincoa nola maite ahal duque?

Dyr Johanns A 4:20 Bavarian
Wenn ains behaauptt, önn Herrgot z liebn, seinn Bruedern aber hasst, dann ist s ayn Leuger. Denn wer seinn Bruedern, was yr seght, nit liebhaat, kan diend nit önn Herrgot liebn, dönn was yr +nit seght!

1 Йоаново 4:20 Bulgarian
Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果有人說「我愛神」,卻恨自己的弟兄,他就是說謊者,因為一個人不愛自己所看到的弟兄,就不能愛沒有看到的神。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果有人说“我爱神”,却恨自己的弟兄,他就是说谎者,因为一个人不爱自己所看到的弟兄,就不能爱没有看到的神。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人若說「我愛神」,卻恨他的弟兄,就是說謊話的;不愛他所看見的弟兄,就不能愛沒有看見的神。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人若说“我爱神”,却恨他的弟兄,就是说谎话的;不爱他所看见的弟兄,就不能爱没有看见的神。

約 翰 一 書 4:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 若 說 我 愛 神 , 卻 恨 他 的 弟 兄 , 就 是 說 謊 話 的 ; 不 愛 他 所 看 見 的 弟 兄 , 就 不 能 愛 沒 有 看 見 的 神 ( 有 古 卷 作 : 怎 能 愛 沒 有 看 見 的 神 呢 ) 。

約 翰 一 書 4:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 若 说 我 爱 神 , 却 恨 他 的 弟 兄 , 就 是 说 谎 话 的 ; 不 爱 他 所 看 见 的 弟 兄 , 就 不 能 爱 没 有 看 见 的 神 ( 有 古 卷 作 : 怎 能 爱 没 有 看 见 的 神 呢 ) 。

Prva Ivanova poslanica 4:20 Croatian Bible
Rekne li tko: Ljubim Boga, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.

První Janův 4:20 Czech BKR
Řekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati?

1 Johannes 4:20 Danish
Dersom nogen siger: »Jeg elsker Gud,« og hader sin Broder, han er en Løgner; thi den, der ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set?

1 Johannes 4:20 Dutch Staten Vertaling
Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

Nestle Greek New Testament 1904
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.

Westcott and Hort 1881
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾷν;

Greek Orthodox Church 1904
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;

Tischendorf 8th Edition
ἐάν τὶς λέγω ὅτι ἀγαπάω ὁ θεός καί ὁ ἀδελφός αὐτός μισέω ψεύστης εἰμί ὁ γάρ μή ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός ὅς ὁράω ὁ θεός ὅς οὐ ὁράω οὐ δύναμαι ἀγαπάω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐάν τις εἴπῃ, ὅτι Ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾷν;

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση ψευστης εστιν ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν ου δυναται αγαπαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση ψευστης εστιν ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν ου δυναται αγαπαν

Stephanus Textus Receptus 1550
εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση ψευστης εστιν ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν πως δυναται αγαπαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εαν τις ειπη, οτι Αγαπω τον Θεον, και τον αδελφον αυτου μιση, ψευστης εστιν· ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακε, τον Θεον ον ουχ εωρακε πως δυναται αγαπαν;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση ψευστης εστιν ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν πως δυναται αγαπαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εαν τις ειπη οτι αγαπω τον θεον και τον αδελφον αυτου μιση ψευστης εστιν ο γαρ μη αγαπων τον αδελφον αυτου ον εωρακεν τον θεον ον ουχ εωρακεν ου δυναται αγαπαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ean tis eipē hoti Agapō ton Theon, kai ton adelphon autou misē, pseustēs estin; ho gar mē agapōn ton adelphon autou hon heōraken, ton Theon hon ouch heōraken ou dynatai agapan.

ean tis eipe hoti Agapo ton Theon, kai ton adelphon autou mise, pseustes estin; ho gar me agapon ton adelphon autou hon heoraken, ton Theon hon ouch heoraken ou dynatai agapan.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ean tis eipē hoti Agapō ton theon, kai ton adelphon autou misē, pseustēs estin; ho gar mē agapōn ton adelphon autou hon heōraken, ton theon hon ouch heōraken ou dynatai agapan.

ean tis eipe hoti Agapo ton theon, kai ton adelphon autou mise, pseustes estin; ho gar me agapon ton adelphon autou hon heoraken, ton theon hon ouch heoraken ou dynatai agapan.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken ou dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken ou dunatai agapan

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken pōs dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken pOs dunatai agapan

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken pōs dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken pOs dunatai agapan

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken pōs dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken pOs dunatai agapan

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Westcott/Hort - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken ou dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken ou dunatai agapan

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken ou dunatai agapan

ean tis eipE oti agapO ton theon kai ton adelphon autou misE pseustEs estin o gar mE agapOn ton adelphon autou on eOraken ton theon on ouch eOraken ou dunatai agapan

1 János 4:20 Hungarian: Karoli
Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyûlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?

De Johano 1 4:20 Esperanto
Se iu diras:Mi amas Dion, kaj malamas sian fraton-tiu estas mensoganto; cxar kiu ne amas sian fraton, kiun li vidis, tiu ne povas ami Dion, kiun li ne vidis.

Toinen Johanneksen kirje 4:20 Finnish: Bible (1776)
Jos joku sanoo: minä rakastan Jumalaa, ja vihaa veljeänsä, se on valehtelia; sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän näkee, kuinka hän taitaa Jumalaa rakastaa, jota ei hän näe?

1 Jean 4:20 French: Darby
Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et q'il haisse son frere, il est menteur; car celui qui n'aime pas son frere qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?

1 Jean 4:20 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?

1 Jean 4:20 French: Martin (1744)
Si quelqu'un dit : j'aime Dieu, et cependant il hait son frère, il est un menteur; car comment celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, peut-il aimer Dieu, lequel il ne voit point?

1 Johannes 4:20 German: Modernized
So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen Bruder, der ist ein Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebet, den er siehet, wie kann er Gott lieben, den er nicht siehet?

1 Johannes 4:20 German: Luther (1912)
So jemand spricht: "Ich liebe Gott", und haßt seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht?

1 Johannes 4:20 German: Textbibel (1899)
Wenn einer sagt: ich liebe Gott, und haßt seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn der seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen.

1 Giovanni 4:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se uno dice: io amo Dio, e odia il suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amar Dio che non ha veduto.

1 Giovanni 4:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se alcuno dice: Io amo Iddio, ed odia il suo fratello, è bugiardo; perciocchè, chi non ama il suo fratello ch’egli ha veduto, come può amare Iddio ch’egli non ha veduto?

1 YOH 4:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau barang seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan membenci saudaranya, maka orang itu pendusta, karena orang yang tiada mengasihi saudaranya yang ia tampak, tiadalah dapat ia mengasihi Allah yang belum ia tampak.

1 John 4:20 Kabyle: NT
Kra n win yeqqaṛen : ḥemmleɣ Sidi Ṛebbi yili yekṛeh gma-s, d akeddab, axaṭer win ur nḥemmel ara gma-s i gețwali, ur izmir ara ad iḥemmel Sidi Ṛebbi ur yețwali ara.

요한일서 4:20 Korean
누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라

I Ioannis 4:20 Latin: Vulgata Clementina
Si quis dixerit, Quoniam diligo Deum, et fratrem suum oderit, mendax est. Qui enim non diligit fratrem suum quem vidit, Deum, quem non vidit, quomodo potest diligere ?

Jāņa 1 vēstule 4:20 Latvian New Testament
Ja kāds saka: Es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tas ir melis. Jo kā tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, var mīlēt Dievu, ko neredz?

Pirmasis Jono laiðkas 4:20 Lithuanian
Jei kas sako: “Aš myliu Dievą”, o savo brolio nekenčia,­tas melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato?

1 John 4:20 Maori
Ki te mea tetahi, E aroha ana ahau ki te Atua, a e mauahara ana ki tona teina, he tangata teka ia: ko te tangata hoki kahore e aroha ki tona teina i kitea nei e ia, me pehea ka aroha ai ia ki te Atua kahore nei i kitea e ia?

1 Johannes 4:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

1 Juan 4:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.

1 Juan 4:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Si alguien dice: "Yo amo a Dios," pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.

1 Juan 4:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso; porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?

1 Juan 4:20 Spanish: Reina Valera 1909
Si alguno dice, Yo amo á Dios, y aborrece á su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama á su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar á Dios á quien no ha visto?

1 Juan 4:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su Hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su Hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto?

1 João 4:20 Bíblia King James Atualizada Português
Se alguém declarar: “Eu amo a Deus!”, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga.

1 João 4:20 Portugese Bible
Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu.   

1 Ioan 4:20 Romanian: Cornilescu
Dacă zice cineva: ,,Eu iubesc pe Dumnezeu``, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care -l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu -L vede?

1-e Иоанна 4:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Кто говорит: „я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

1-e Иоанна 4:20 Russian koi8r
Кто говорит: `я люблю Бога`, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

1 John 4:20 Shuar New Testament
Tura shuar "wi Y·san aneajai" Tßyat Chφkich Yus-shuaran nakitiakka nuka Wßitriniaiti. Kame Yus-shuaran tuke wainnia nuna aneachkunka ┐itiurak Yusan Wßinchasha aneat?

1 Johannesbrevet 4:20 Swedish (1917)
Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.

1 Yohana 4:20 Swahili NT
Mtu akisema kwamba anampenda Mungu, hali anamchukia ndugu yake, huyo ni mwongo. Maana mtu asiyempenda ndugu yake ambaye anamwona, hawezi kumpenda Mungu ambaye hamwoni.

1 Juan 4:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita?

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 4:20 Tawallamat Tamajaq NT
As inna awedan ǝnta ira Mǝššina amaran ikyad ǝmidi-net, awedan wǝdi anasbahu. Fǝlas wa wǝr nara ǝmidi-net ihannay manǝmmǝk as zʼiru Mǝššina a wǝr ihǝnnǝy?

1 ยอห์น 4:20 Thai: from KJV
ถ้าผู้ใดว่า "ข้าพเจ้ารักพระเจ้า" และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้

1 Yuhanna 4:20 Turkish
‹‹Tanrıyı seviyorum›› deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrıyı sevemez.

1 Йоаново 4:20 Ukrainian: NT
Коли хто каже: я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той ложник; бо хто не любить брата, котрого бачить. Бога, котрого не бачить, як може любити?

1 John 4:20 Uma New Testament
Tauna to mpo'uli': "Kupoka'ahi' -i Alata'ala," pai' -i mpokahuku' moto ompi' -na, boa' -i-tawo'. Apa' ane uma-i mpoka'ahi' ompi' -na to nahilo, peliu-liu-nami Alata'ala to uma nahiloi.

1 Giaêng 4:20 Vietnamese (1934)
Vì có ai nói rằng: Ta yêu Ðức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Ðức Chúa Trời mình chẳng thấy được.

1 John 4:19
Top of Page
Top of Page