IOANNOU A΄ 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1agapētoi mē panti pneumati pisteuete alla dokimazete ta pneumata ei ek tou theou estin oti polloi pseudoprophētai exelēluthasin eis ton kosmon 2en toutō ginōskete to pneuma tou theou pan pneuma o omologei iēsoun christon en sarki elēluthota ek tou theou estin 3kai pan pneuma o mē omologei ton iēsoun christon en sarki elēluthota ek tou theou ouk estin kai touto estin to tou antichristou o akēkoate oti erchetai kai nun en tō kosmō estin ēdē 4umeis ek tou theou este teknia kai nenikēkate autous oti meizōn estin o en umin ē o en tō kosmō 5autoi ek tou kosmou eisin dia touto ek tou kosmou lalousin kai o kosmos autōn akouei 6ēmeis ek tou theou esmen o ginōskōn ton theon akouei ēmōn os ouk estin ek tou theou ouk akouei ēmōn ek toutou ginōskomen to pneuma tēs alētheias kai to pneuma tēs planēs

7agapētoi agapōmen allēlous oti ē agapē ek tou theou estin kai pas o agapōn ek tou theou gegennētai kai ginōskei ton theon 8o mē agapōn ouk egnō ton theon oti o theos agapē estin 9en toutō ephanerōthē ē agapē tou theou en ēmin oti ton uion autou ton monogenē apestalken o theos eis ton kosmon ina zēsōmen di autou 10en toutō estin ē agapē ouch oti ēmeis ēgapēsamen ton theon all oti autos ēgapēsen ēmas kai apesteilen ton uion autou ilasmon peri tōn amartiōn ēmōn 11agapētoi ei outōs o theos ēgapēsen ēmas kai ēmeis opheilomen allēlous agapan 12theon oudeis pōpote tetheatai ean agapōmen allēlous o theos en ēmin menei kai ē agapē autou teteleiōmenē estin en ēmin 13en toutō ginōskomen oti en autō menomen kai autos en ēmin oti ek tou pneumatos autou dedōken ēmin 14kai ēmeis tetheametha kai marturoumen oti o patēr apestalken ton uion sōtēra tou kosmou

15os an omologēsē oti iēsous estin o uios tou theou o theos en autō menei kai autos en tō theō 16kai ēmeis egnōkamen kai pepisteukamen tēn agapēn ēn echei o theos en ēmin o theos agapē estin kai o menōn en tē agapē en tō theō menei kai o theos en autō 17en toutō teteleiōtai ē agapē meth ēmōn ina parrēsian echōmen en tē ēmera tēs kriseōs oti kathōs ekeinos estin kai ēmeis esmen en tō kosmō toutō 18phobos ouk estin en tē agapē all ē teleia agapē exō ballei ton phobon oti o phobos kolasin echei o de phoboumenos ou teteleiōtai en tē agapē 19ēmeis agapōmen auton oti autos prōtos ēgapēsen ēmas 20ean tis eipē oti agapō ton theon kai ton adelphon autou misē pseustēs estin o gar mē agapōn ton adelphon autou on eōraken ton theon on ouch eōraken pōs dunatai agapan 21kai tautēn tēn entolēn echomen ap autou ina o agapōn ton theon agapa kai ton adelphon autou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

1 John 3
Top of Page
Top of Page