1 John 3
Shuar New Testament
1Maa, shiir Enentßimpratarum. Yus Apa ti anenma asa "winia uchir" tu anaitiamkaitji. Kame nekas ni uchirintji. Tuma asakrin J· nunkanmaya Y·s-shuarcha nekarmainiatsji. Kame Yusnasha nΘkainiatsui. 2Aneamu yatsurtirmea, juna Tßjarme: nekas Yusa uchiri ajasuitji. Kame ukunam urukuk ßtaj~i nusha nΘkatsji. T·rasha ju paant nΘkaji: Jesukrφstu Tßmatai imia Nii paant Wßinkiar Niijiai mΘtek ajastatji. 3Tura shuar shiir Enentßijiai nuna Nßkakka imia ninki shiir awajmamui Jesukrφstujai mΘtek shiir atajai tusa.

4Shuar Tunßa T·rakka Yus akupkamu umirkachuiti. Kame N·iti tunaaka Yus akupkamu umirkashtin. 5Jesukrφstu ii tunaari Asakßrtaj tusa ju nunkanam Tßmia nu nΘkarme. Tura Ninkia tunaan T·richuyayi. 6Tuma asamtai shuar Niijiai tsanin Wekßa nuka tunaanum wekaatsui. Antsu shuar tunaanum wekaakka nu shuar Krφstun Wßinchaiti, N·nisan nΘkachuiti. 7Uchiru, shuar anankramawairap. PΘnker T·rinkia Kristu ti penker asamtai niisha pΘnkeraiti. 8Antsu shuar tunaanum wekaana nu iwianchnaiti φwianch tuke tunaan T·rin asamtai. Yusa Uchiri ju nunkanam Tßwiti Ashφ φwianch T·ramun emesrataj tusa. 9Shuar nekas Yusjai akiinia nu tunaanum wekaatsui. Yusa uchiri asa Yusa iwiaakmarijiai wekaawai. Tuma asa tunaanum tuke wekaatsui. 10Shuar pΘnker T·ratsna nuka tura Yus-shuaran kajera nuka Yus-shuarchaiti. Nujai Yusa uchiri ainia nusha tura iwianchi uchiri ainia nusha paant nekaamniaiti.

11Atumsha Yßmankamtaikniumia chicham antukmiarum nu J·iti: mai anenai ajartin. 12Iisha Kaφnkia aanin ßchatniuitji. Iwianch-shuar asa ni yachin Mßamiayi. Tura ┐urukamtai maamia? Enentaimprata. Nii yajauch asa tura ni yachi pΘnker asamtai Mßamiayi.

13Yatsurtiram, ju nunkanmaya shuar nakitramainiakui ti Enentßimsairap. 14Iikia Jßkatniunmaya uwempra asar~i nekas iwiaaku pujaji. T·makur Yus-shuar ainia nu aneaji. Nujai yamaram iwiaakma takakjinia nu Imiß Pßantaiti. Shuar Yus-shuaran aneachkunka tuke Jßkatniunam wekaawai. 15Shuar Yus-shuaran nakitiakka mankartinia N·nisaiti. Tura mankartinkia tuke amuicha iwiaakmanum pujuiniatsui. Nuka nΘkaji. 16Jesukrφstu iin jarutramka asakrin nujai nekas iin anenmaj nu nΘkaji. Iisha N·nisrik Yus-shuar ainia nu ti aneakur ni yaintai tusar jarukmin ßtiniaitji. 17T·rasha shuar Chφkich Yus-shuar atsumana nuna takakiat waitnentachkunka nekas ni Enentßijiai Y·san aneawash. 18Uchiru, aya Chφchamjain anenain ßchatniuitji antsu nekas aneniakur pΘnker T·rar Yßiniaiktiniaitji. 19Jujai ii Y·sai sapijmiatsuk jeatniusha tura nekas Yus-shuaraitji nu nekaatniusha nekapmampramniaitji. 20Ii Enentßi yajauch T·ramun Enentßimtikramkurnisha Yus iijiai nankaamas Ashφ mash nΘkatsuk. 21Tura, aneamu yatsurtiram, ii Enentßi yajauch T·ramun Enentßimtikramchakrinkia Y·sai sapijmiatsuk jeamniaitji. 22Tura ni wakeramu T·rakrikia tura ni chichamesha umiru asakrin Ashφ ii seaj nuna suramsattaji.

23J·iti Yus akupkamu: ni Uchiri Jesukrφstu nekas Enentßimtustin tura Kristu timia aintsarik shuartisha mai anenai ajartin. 24Shuar ni chichamen Umφa nuka Yusjai tsanin wekaawai tura Yus niijiai tsanin wekaawai. Mai chikichik ajasu ainiawai. Tura Yusa Wakani ii Enentßin Pujß asamtai nujai Yus iijiai tsanin wekaana nu nΘkaji.Shuar New Testament

Bible Hub

1 John 2
Top of Page
Top of Page