1 John 3:17
New International Version
If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person?

New Living Translation
If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion--how can God's love be in that person?

English Standard Version
But if anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God’s love abide in him?

Berean Study Bible
If anyone with earthly possessions sees his brother in need, but withholds his compassion from him, how can the love of God abide in him?

New American Standard Bible
But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him?

King James Bible
But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

Holman Christian Standard Bible
If anyone has this world's goods and sees his brother in need but closes his eyes to his need--how can God's love reside in him?

International Standard Version
Whoever has earthly possessions and notices a brother in need and yet withholds his compassion from him, how can the love of God be present in him?

NET Bible
But whoever has the world's possessions and sees his fellow Christian in need and shuts off his compassion against him, how can the love of God reside in such a person?

Aramaic Bible in Plain English
Whoever has worldly possessions and sees his brother who has a need and withholds his compassion from him, how is the love of God in him?

GOD'S WORD® Translation
Now, suppose a person has enough to live on and notices another believer in need. How can God's love be in that person if he doesn't bother to help the other believer?

Jubilee Bible 2000
But whosoever has this world's goods and sees his brother have need and shuts up his bowels of compassion from him, how does the charity of God abide in him?

King James 2000 Bible
But whoever has this world's goods, and sees his brother have need, and shuts up his heart of compassion from him, how dwells the love of God in him?

American King James Version
But whoever has this world's good, and sees his brother have need, and shuts up his bowels of compassion from him, how dwells the love of God in him?

American Standard Version
But whoso hath the world's goods, and beholdeth his brother in need, and shutteth up his compassion from him, how doth the love of God abide in him?

Douay-Rheims Bible
He that hath the substance of this world, and shall see his brother in need, and shall shut up his bowels from him: how doth the charity of God abide in him?

Darby Bible Translation
But whoso may have the world's substance, and see his brother having need, and shut up his bowels from him, how abides the love of God in him?

English Revised Version
But whoso hath the world's goods, and beholdeth his brother in need, and shutteth up his compassion from him, how doth the love of God abide in him?

Webster's Bible Translation
But he who hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

Weymouth New Testament
But if any one has this world's wealth and sees that his brother man is in need, and yet hardens his heart against him--how can such a one continue to love God?

World English Bible
But whoever has the world's goods, and sees his brother in need, and closes his heart of compassion against him, how does the love of God remain in him?

Young's Literal Translation
and whoever may have the goods of the world, and may view his brother having need, and may shut up his bowels from him -- how doth the love of God remain in him?

1 Johannes 3:17 Afrikaans PWL
Wie ook al besittings van die wêreld het en sien dat sy broer ’n behoefte het en sy liefdevolle omgee van hom weerhou, hoe bly die liefde van God in hom?

1 Gjonit 3:17 Albanian
Dhe nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe sheh të vëllanë që është në nevojë dhe e mbyll zemrën e tij, si qëndron në të dashuria e Perëndisë?

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 3:17 Arabic: Smith & Van Dyke
واما من كان له معيشة العالم ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:17 Armenian (Western): NT
Բայց եթէ մէկը՝ որ ունի այս աշխարհի ապրուստը, տեսնելով իր կարօտեալ եղբայրը՝ իր գութը գոցէ անկէ, ի՞նչպէս անոր մէջ Աստուծոյ սէրը բնակած կ՚ըլլայ:

1 S. Ioannec. 3:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada norc vkanen baituque munduco onetaric, eta ikussiren baituque haren anayeac necessitate duqueela eta ertsiren baitrautza bere halsarrac, nolatan Iaincoaren charitatea egoiten da hura baithan?

Dyr Johanns A 3:17 Bavarian
Wenn öbber ayn Vermögn haat und kain Gfüel haat für seinn Bruedern in dyr Noot, wie kännt n dönn dyr Herrgot weiter liebhabn?

1 Йоаново 3:17 Bulgarian
Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但如果有人擁有世界的財產,看見自己的弟兄有需要,卻封閉情感,那麼,屬神的愛怎麼能住在他裡面呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
但如果有人拥有世界的财产,看见自己的弟兄有需要,却封闭情感,那么,属神的爱怎么能住在他里面呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
凡有世上財物的,看見弟兄窮乏,卻塞住憐恤的心,愛神的心怎能存在他裡面呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
凡有世上财物的,看见弟兄穷乏,却塞住怜恤的心,爱神的心怎能存在他里面呢?

約 翰 一 書 3:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
凡 有 世 上 財 物 的 , 看 見 弟 兄 窮 乏 , 卻 塞 住 憐 恤 的 心 , 愛 神 的 心 怎 能 存 在 他 裡 面 呢 ?

約 翰 一 書 3:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
凡 有 世 上 财 物 的 , 看 见 弟 兄 穷 乏 , 却 塞 住 怜 恤 的 心 , 爱 神 的 心 怎 能 存 在 他 里 面 呢 ?

Prva Ivanova poslanica 3:17 Croatian Bible
Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu?

První Janův 3:17 Czech BKR
Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavřel by srdce své před ním, kterak láska Boží zůstává v něm?

1 Johannes 3:17 Danish
Men den, som har Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

1 Johannes 3:17 Dutch Staten Vertaling
Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?

Nestle Greek New Testament 1904
ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

Westcott and Hort 1881
ὃς δ' ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὃς δ' ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

Greek Orthodox Church 1904
ὃς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

Tischendorf 8th Edition
ὅς δέ ἄν ἔχω ὁ βίος ὁ κόσμος καί θεωρέω ὁ ἀδελφός αὐτός χρεία ἔχω καί κλείω ὁ σπλάγχνον αὐτός ἀπό αὐτός πῶς ὁ ἀγάπη ὁ θεός μένω ἐν αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅς δ’ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ;

Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς δ' ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ' αὐτοῦ πῶς ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου μενει εν αυτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου μενει εν αυτω

Stephanus Textus Receptus 1550
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου μενει εν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου, και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα, και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου, πως η αγαπη του Θεου μενει εν αυτω;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου μενει εν αυτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ος δ αν εχη τον βιον του κοσμου και θεωρη τον αδελφον αυτου χρειαν εχοντα και κλειση τα σπλαγχνα αυτου απ αυτου πως η αγαπη του θεου μενει εν αυτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hos d’ an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap’ autou, pōs hē agapē tou Theou menei en autō?

hos d’ an eche ton bion tou kosmou kai theore ton adelphon autou chreian echonta kai kleise ta splanchna autou ap’ autou, pos he agape tou Theou menei en auto?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hos d' an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap' autou, pōs hē agapē tou theou menei en autō?

hos d' an eche ton bion tou kosmou kai theore ton adelphon autou chreian echonta kai kleise ta splanchna autou ap' autou, pos he agape tou theou menei en auto?

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Westcott/Hort - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō

os d an echE ton bion tou kosmou kai theOrE ton adelphon autou chreian echonta kai kleisE ta splanchna autou ap autou pOs E agapE tou theou menei en autO

1 János 3:17 Hungarian: Karoli
A kinek pedig van mibõl élnie e világon, és elnézi, hogy az õ atyjafia szükségben van, és elzárja attól az õ szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?

De Johano 1 3:17 Esperanto
Sed se iu havas mondan posedajxon kaj vidas sian fraton havantan bezonon kaj fermas sian kompaton kontraux li, kiel la amo de Dio restas en li?

Toinen Johanneksen kirje 3:17 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos jollakin olis tämän maailman hyvyyttä, ja näkis veljensä tarvitseman, ja sulkee sydämensä häneltä, kuinkas Jumalan rakkaus pysyy hänessä?

1 Jean 3:17 French: Darby
Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frere dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?

1 Jean 3:17 French: Louis Segond (1910)
Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?

1 Jean 3:17 French: Martin (1744)
Or celui qui voyant son frère dans la nécessité, lui fermera ses entrailles, comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui?

1 Johannes 3:17 German: Modernized
Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und siehet seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu: wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm?

1 Johannes 3:17 German: Luther (1912)
Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm?

1 Johannes 3:17 German: Textbibel (1899)
Wer das Gut der Welt hat und sieht seinen Bruder darben, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie soll die Liebe Gottes in ihm bleiben?

1 Giovanni 3:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma se uno ha dei beni di questo mondo, e vede il suo fratello nel bisogno, e gli chiude le proprie viscere, come dimora l’amor di Dio in lui?

1 Giovanni 3:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora, se alcuno ha de’ beni del mondo, e vede il suo fratello aver bisogno, e gli chiude le sue viscere, come dimora l’amor di Dio in lui?

1 YOH 3:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi barangsiapa ada berharta dunia dan tampak saudaranya di dalam kekurangan, lalu menutup pintu hatinya daripada orang itu, bagaimanakah boleh kasih Allah tinggal di dalamnya?

1 John 3:17 Kabyle: NT
Ma yella walebɛaḍ yesɛan cci, iwala gma-s di lexṣaṣ ur d-iḥunn ara fell-as, amek ara tezdeɣ leḥmala n Sidi Ṛebbi deg wul-is.

요한일서 3:17 Korean
누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까보냐

I Ioannis 3:17 Latin: Vulgata Clementina
Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit fratrem suum necessitatem habere, et clauserit viscera sua ab eo : quomodo caritas Dei manet in eo ?

Jāņa 1 vēstule 3:17 Latvian New Testament
Kam būtu šīs pasaules manta un viņš redzētu savu brāli trūkumā, bet noslēgtu tam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?

Pirmasis Jono laiðkas 3:17 Lithuanian
Bet jei kas turi šio pasaulio turtų ir, matydamas savo brolį stokojantį, užrakina jam savo širdį,­ kaip jame pasiliks Dievo meilė?

1 John 3:17 Maori
Ko te tangata ia ia ia nei nga oranga o tenei ao, a ka kite e matea ana tetahi mea e tona teina, na ka tutakina iho e ia tona ngakau aroha ki a ia, e mau pehea ana te aroha o te Atua i roto i a ia?

1 Johannes 3:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham?

1 Juan 3:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?

1 Juan 3:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?

1 Juan 3:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y le cierra sus entrañas, ¿cómo mora el amor de Dios en él?

1 Juan 3:17 Spanish: Reina Valera 1909
Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere á su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él?

1 Juan 3:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo permanece la caridad de Dios en él?

1 João 3:17 Bíblia King James Atualizada Português
Se alguém possuir recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus?

1 João 3:17 Portugese Bible
Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus?   

1 Ioan 3:17 Romanian: Cornilescu
Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămîne în el dragostea de Dumnezeu?

1-e Иоанна 3:17 Russian: Synodal Translation (1876)
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?

1-e Иоанна 3:17 Russian koi8r
А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, --как пребывает в том любовь Божия?

1 John 3:17 Shuar New Testament
T·rasha shuar Chφkich Yus-shuar atsumana nuna takakiat waitnentachkunka nekas ni Enentßijiai Y·san aneawash.

1 Johannesbrevet 3:17 Swedish (1917)
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?

1 Yohana 3:17 Swahili NT
Basi, mtu akiwa na mali za hapa duniani, halafu akamwona ndugu yake ana shida, lakini akawa na moyo mgumu bila kumwonea huruma, anawezaje kusema kwamba anampenda Mungu?

1 Juan 3:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya?

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 3:17 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan n ǝmǝggergǝs inayan amadray-net daɣ ǝzǝgzan iddiraran izazzandar-tu, manǝmmǝk as zʼitǝwǝnnu tǝha tara ǝn Mǝššina ǝwǝl-net?

1 ยอห์น 3:17 Thai: from KJV
แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสน และยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้

1 Yuhanna 3:17 Turkish
Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrının sevgisi olabilir mi?

1 Йоаново 3:17 Ukrainian: NT
Хто ж має прожиток у сьвітї, і видить брата свого, що в потребі, та й зачинить серце своє перед ним, то як любов Божа пробуває у ньому?

1 John 3:17 Uma New Testament
Rapa' -na ria hadua tauna to nakariai rewa dunia' toi, pai' mpohilo-i ompi' -na nakakurai' ba napa-napa, pai' nanaa mara-wadi, uma natulungi, tantu tauna toe uma-i ma'ahi' hewa Alata'ala.

1 Giaêng 3:17 Vietnamese (1934)
Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!

1 John 3:16
Top of Page
Top of Page