IOANNOU A΄ 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1idete potapēn agapēn dedōken ēmin o patēr ina tekna theou klēthōmen kai esmen dia touto o kosmos ou ginōskei ēmas oti ouk egnō auton 2agapētoi nun tekna theou esmen kai oupō ephanerōthē ti esometha oidamen oti ean phanerōthē omoioi autō esometha oti opsometha auton kathōs estin 3kai pas o echōn tēn elpida tautēn ep autō agnizei eauton kathōs ekeinos agnos estin

4pas o poiōn tēn amartian kai tēn anomian poiei kai ē amartia estin ē anomia 5kai oidate oti ekeinos ephanerōthē ina tas amartias arē kai amartia en autō ouk estin 6pas o en autō menōn ouch amartanei pas o amartanōn ouch eōraken auton oude egnōken auton 7teknia mēdeis planatō umas o poiōn tēn dikaiosunēn dikaios estin kathōs ekeinos dikaios estin 8o poiōn tēn amartian ek tou diabolou estin oti ap archēs o diabolos amartanei eis touto ephanerōthē o uios tou theou ina lusē ta erga tou diabolou 9pas o gegennēmenos ek tou theou amartian ou poiei oti sperma autou en autō menei kai ou dunatai amartanein oti ek tou theou gegennētai 10en toutō phanera estin ta tekna tou theou kai ta tekna tou diabolou pas o mē poiōn dikaiosunēn ouk estin ek tou theou kai o mē agapōn ton adelphon autou

11oti autē estin ē angelia ēn ēkousate ap archēs ina agapōmen allēlous 12ou kathōs kain ek tou ponērou ēn kai esphaxen ton adelphon autou kai charin tinos esphaxen auton oti ta erga autou ponēra ēn ta de tou adelphou autou dikaia

13kai mē thaumazete adelphoi ei misei umas o kosmos 14ēmeis oidamen oti metabebēkamen ek tou thanatou eis tēn zōēn oti agapōmen tous adelphous o mē agapōn menei en tō thanatō 15pas o misōn ton adelphon autou anthrōpoktonos estin kai oidate oti pas anthrōpoktonos ouk echei zōēn aiōnion en eautō menousan 16en toutō egnōkamen tēn agapēn oti ekeinos uper umōn tēn psuchēn autou ethēken kai ēmeis opheilomen uper tōn adelphōn tas psuchas theinai 17os d an echē ton bion tou kosmou kai theōrē ton adelphon autou chreian echonta kai kleisē ta splanchna autou ap autou pōs ē agapē tou theou menei en autō 18teknia mē agapōmen logō mēde tē glōssē alla en ergō kai alētheia 19kai en toutō gnōsometha oti ek tēs alētheias esmen kai emprosthen autou peisomen tas kardias ēmōn 20oti ean kataginōskē ēmōn ē kardia oti meizōn estin o theos tēs kardias ēmōn kai ginōskei panta 21agapētoi ean ē kardia ēmōn mē kataginōskē ēmōn parrēsian echomen pros ton theon 22kai o ean aitōmen lambanomen ap autou oti tas entolas autou tēroumen kai ta aresta enōpion autou poioumen

23kai autē estin ē entolē autou ina pisteusōmen tō onomati tou uiou autou iēsou christou kai agapōmen allēlous kathōs edōken entolēn ēmin 24kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

1 John 2
Top of Page
Top of Page