1 John 3:24
New International Version
The one who keeps God's commands lives in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us: We know it by the Spirit he gave us.

New Living Translation
Those who obey God's commandments remain in fellowship with him, and he with them. And we know he lives in us because the Spirit he gave us lives in us.

English Standard Version
Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.

Berean Study Bible
Whoever keeps His commandments remains in God, and God in him. And by this we know that He remains in us: by the Spirit He has given us.

New American Standard Bible
The one who keeps His commandments abides in Him, and He in him. We know by this that He abides in us, by the Spirit whom He has given us.

King James Bible
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

Holman Christian Standard Bible
The one who keeps His commands remains in Him, and He in him. And the way we know that He remains in us is from the Spirit He has given us.

International Standard Version
The person who keeps his commandments abides in God, and God abides in him. This is how we can be sure that he remains in us: he has given us his Spirit.

NET Bible
And the person who keeps his commandments resides in God, and God in him. Now by this we know that God resides in us: by the Spirit he has given us.

Aramaic Bible in Plain English
And whoever keeps his commandments is kept by him and he dwells in him, and by this we perceive that he lodges in us, from his Spirit, that one whom he has given to us.

GOD'S WORD® Translation
Those who obey Christ's commandments live in God, and God lives in them. We know that he lives in us because he has given us the Spirit.

Jubilee Bible 2000
And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. And in this we know that he abides in us, by the Spirit which he has given us.

King James 2000 Bible
And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.

American King James Version
And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. And hereby we know that he stays in us, by the Spirit which he has given us.

American Standard Version
And he that keepeth his commandments abideth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he gave us.

Douay-Rheims Bible
And he that keepeth his commandments, abideth in him, and he in him. And in this we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

Darby Bible Translation
And he that keeps his commandments abides in him, and he in him. And hereby we know that he abides in us, by the Spirit which he has given to us.

English Revised Version
And he that keepeth his commandments abideth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he gave us.

Webster's Bible Translation
And he that keepeth his commandments, dwelleth in him, and he in him. And by this we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

Weymouth New Testament
The man who obeys His commands continues in union with God, and God continues in union with him; and through His Spirit whom He has given us we can know that He continues in union with us.

World English Bible
He who keeps his commandments remains in him, and he in him. By this we know that he remains in us, by the Spirit which he gave us.

Young's Literal Translation
and he who is keeping His commands, in Him he doth remain, and He in him; and in this we know that He doth remain in us, from the Spirit that He gave us.

1 Johannes 3:24 Afrikaans PWL
en wie ook al Sy opdragte uitvoer, word deur Hom beskerm en Hy bly in hom. Hieraan weet ons dat Hy in ons bly: aan die Gees wat Hy ons gee.

1 Gjonit 3:24 Albanian
Ai që zbaton urdhërimet e tij qëndron në Perëndinë, dhe Ai në të; dhe prej kësaj ne dijmë se ai qëndron në ne: nga Fryma që ai na dha.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 3:24 Arabic: Smith & Van Dyke
ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. وبهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 3:24 Armenian (Western): NT
Ո՛վ որ կը պահէ անոր պատուիրանները՝ կը բնակի անոր մէջ, ան ալ՝ իր մէջ. եւ ասո՛վ գիտենք թէ ան կը բնակի մեր մէջ, այսինքն այն Հոգիով՝ որ տուաւ մեզի:

1 S. Ioannec. 3:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta haren manamenduac beguiratzen dituena, hura baithan egoiten da, eta hura haina baithan: eta huneçaz eçagutzen dugu ecen hura egoiten dela gutan, da iaquiteco, eman vkan draucun Spirituaz.

Dyr Johanns A 3:24 Bavarian
Wer seine Geboter haltt, der bleibt mit n Herrgot gmain. Däß yr in üns bleibt, kenn myr an dönn, däß yr üns seinn Geist göbn haat.

1 Йоаново 3:24 Bulgarian
И който пази неговите заповеди, пребъдва в [Бога] и [Бог] в него: и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
遵守神命令的,就住在神裡面,神也住在他裡面;而且我們從這一點就知道神住在我們裡面,是藉著他所賜給我們的聖靈。

中文标准译本 (CSB Simplified)
遵守神命令的,就住在神里面,神也住在他里面;而且我们从这一点就知道神住在我们里面,是藉着他所赐给我们的圣灵。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
遵守神命令的,就住在神裡面,神也住在他裡面。我們所以知道神住在我們裡面,是因他所賜給我們的聖靈。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
遵守神命令的,就住在神里面,神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面,是因他所赐给我们的圣灵。

約 翰 一 書 3:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
遵 守 神 命 令 的 , 就 住 在 神 裡 面 ; 神 也 住 在 他 裡 面 。 我 們 所 以 知 道 神 住 在 我 們 裡 面 是 因 他 所 賜 給 我 們 的 聖 靈 。

約 翰 一 書 3:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
遵 守 神 命 令 的 , 就 住 在 神 里 面 ; 神 也 住 在 他 里 面 。 我 们 所 以 知 道 神 住 在 我 们 里 面 是 因 他 所 赐 给 我 们 的 圣 灵 。

Prva Ivanova poslanica 3:24 Croatian Bible
I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

První Janův 3:24 Czech BKR
Nebo kdož ostříhá přikázání jeho, v němť zůstává, a on také v něm. A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal nám.

1 Johannes 3:24 Danish
Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og derpaa kende vi, at han bliver i os; af den Aand, som han gav os.

1 Johannes 3:24 Dutch Staten Vertaling
En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

Tischendorf 8th Edition
καί ὁ τηρέω ὁ ἐντολή αὐτός ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν αὐτός καί ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι μένω ἐν ἡμᾶς ἐκ ὁ πνεῦμα ὅς ἡμᾶς δίδωμι

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ. καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ Πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ· καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἡμῖν ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ο τηρων τας εντολας αυτου, εν αυτω μενει, και αυτος εν αυτω. και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν, εκ του Πνευματος ου ημιν εδωκεν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ho tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō; kai en toutō ginōskomen hoti menei en hēmin, ek tou Pneumatos hou hēmin edōken.

kai ho teron tas entolas autou en auto menei kai autos en auto; kai en touto ginoskomen hoti menei en hemin, ek tou Pneumatos hou hemin edoken.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ho tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō; kai en toutō ginōskomen hoti menei en hēmin, ek tou pneumatos hou hēmin edōken.

kai ho teron tas entolas autou en auto menei kai autos en auto; kai en touto ginoskomen hoti menei en hemin, ek tou pneumatos hou hemin edoken.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Westcott/Hort - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

kai o tErOn tas entolas autou en autO menei kai autos en autO kai en toutO ginOskomen oti menei en Emin ek tou pneumatos ou Emin edOken

1 János 3:24 Hungarian: Karoli
És a ki az õ parancsolatait megtartja, az Õ benne marad és Õ is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekbõl, a melyet nékünk adott.

De Johano 1 3:24 Esperanto
Kaj kiu observas Liajn ordonojn, tiu en Li restas, kaj Li en tiu. Kaj per tio ni scias, ke Li restas en ni:per la Spirito, kiun Li donis al ni.

Toinen Johanneksen kirje 3:24 Finnish: Bible (1776)
Ja joka hänen käskynsä pitää, se pysyy hänessä ja hän siinä, ja siitä me tiedämme, että hän meissä pysyy, siitä Hengestä, jonka hän meille antoi.

1 Jean 3:24 French: Darby
et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme; et par ceci nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous donne.

1 Jean 3:24 French: Louis Segond (1910)
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.

1 Jean 3:24 French: Martin (1744)
Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ [demeure] en lui; et par ceci nous connaissons qu'il demeure en nous, [savoir] par l'Esprit qu'il nous a donné.

1 Johannes 3:24 German: Modernized
Und wer seine Gebote hält, der bleibet in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibet: an dem Geist, den er uns gegeben hat.

1 Johannes 3:24 German: Luther (1912)
Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat.

1 Johannes 3:24 German: Textbibel (1899)
Und wer seine Gebote hält, bleibet in ihm und er in ihm; und daran erkennen wir, daß er in uns bleibt, an dem Geiste, den er uns gegeben hat.

1 Giovanni 3:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
E chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso. E da questo conosciamo ch’Egli dimora in noi: dallo Spirito ch’Egli ci ha dato.

1 Giovanni 3:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui, ed egli in esso; e per questo conosciamo ch’egli dimora in noi, cioè: dallo Spirito che egli ci ha donato.

1 YOH 3:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka orang yang menurut segala hukum-Nya, ialah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Dengan ini kita mengetahui bahwa Tuhan tinggal di dalam kita, dengan Roh yang sudah dikaruniakan-Nya kepada kita.

1 John 3:24 Kabyle: NT
Win yețțaṭṭafen di Sidi Ṛebbi, iḥerzen lumuṛat-is, Sidi Ṛebbi yețțili deg wul-is ; yerna a neɛqel belli Sidi Ṛebbi yella deg ul-nneɣ s Ṛṛuḥ iqedsen i ɣ-d-yefka.

요한일서 3:24 Korean
그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 저 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라

I Ioannis 3:24 Latin: Vulgata Clementina
Et qui servat mandata ejus, in illo manet, et ipse in eo : et in hoc scimus quoniam manet in nobis, de Spiritu quem dedit nobis.

Jāņa 1 vēstule 3:24 Latvian New Testament
Un kas Viņa baušļus izpilda, tas paliek Viņā, un Viņš tanī; un ka Viņš mūsos paliek, to zinām no tā Gara, ko Viņš mums devis.

Pirmasis Jono laiðkas 3:24 Lithuanian
Kas laikosi Jo įsakymų, pasilieka Jame ir Jis tame. O kad Jis mumyse pasilieka, žinome iš Dvasios, kurią Jis mums davė.

1 John 3:24 Maori
Na, ko te tangata e pupuri ana i ana ture, e mau ana i roto i a ia me ia ano i roto i a ia. na konei ano tatou i matau ai e mau ana ia i roto i a tatou, na te Wairua kua homai nei e ia ki a tatou.

1 Johannes 3:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

1 Juan 3:24 Spanish: La Biblia de las Américas
El que guarda sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y en esto sabemos que El permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 3:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El que guarda Sus mandamientos permanece en El y Dios en él. Y en esto sabemos que El permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 3:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Él, y Él en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 3:24 Spanish: Reina Valera 1909
Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 3:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y el que guarda sus mandamientos, está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado.

1 João 3:24 Bíblia King James Atualizada Português
Todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e Ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós: pelo Espírito que nos outorgou.

1 João 3:24 Portugese Bible
Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós: pelo Espírito que nos tem dado.   

1 Ioan 3:24 Romanian: Cornilescu
Cine păzeşte poruncile Lui, rămîne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămîne în noi prin Duhul, pe care ni L -a dat.

1-e Иоанна 3:24 Russian: Synodal Translation (1876)
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас,узнаем по духу, который Он дал нам.

1-e Иоанна 3:24 Russian koi8r
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам.

1 John 3:24 Shuar New Testament
Shuar ni chichamen Umφa nuka Yusjai tsanin wekaawai tura Yus niijiai tsanin wekaawai. Mai chikichik ajasu ainiawai. Tura Yusa Wakani ii Enentßin Pujß asamtai nujai Yus iijiai tsanin wekaana nu nΘkaji.

1 Johannesbrevet 3:24 Swedish (1917)
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

1 Yohana 3:24 Swahili NT
Anayezitii amri za Mungu anaishi katika muungano na Mungu na Mungu anaishi katika muungano naye. Kwa njia ya Roho ambaye Mungu ametujalia, sisi twajua kwamba Mungu anaishi katika muungano nasi.

1 Juan 3:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 3:24 Tawallamat Tamajaq NT
Awedan wa ilkaman i tǝnna ǝn Mǝššina wǝdi Mǝššina iha iman-net. Ma danaɣ-issosanan za as iha iman-nana? Adi za Infas wa Zǝddigan wa danaɣ-ikfa.

1 ยอห์น 3:24 Thai: from KJV
และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั้น เหตุฉะนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา คือโดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เรา

1 Yuhanna 3:24 Turkish
Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.

1 Йоаново 3:24 Ukrainian: NT
І, хто хоронить заповіді Його, у тому Він пробуває, а той в Ньому. І по сьому пізнаємо, що пробуває в нас, - по Духові, котрого дав нам.

1 John 3:24 Uma New Testament
Tauna to mpotuku' hawa' Alata'ala, tida-ra hintuwu' hante Hi'a, pai' Hi'a hante hira'. Toi-mi pompetonoi-na bona ta'inca katida-na Alata'ala hintuwu' hante kita', apa' nawai' -tamo Inoha' -na.

1 Giaêng 3:24 Vietnamese (1934)
Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Ðức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.

1 John 3:23
Top of Page
Top of Page