Philemon 1
Hebrew Bible OT and NT

1פולוס אסיר המשיח ישוע וטימותיוס האח אל פילימון החביב והעזר אתנו׃ 2ואל אפיה האהובה ואל ארכפוס חבר מלחמתינו ואל הקהלה אשר בביתך׃ 3חסד לכם ושלום מאת אלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃

4מודה אני לאלהי בכל עת בהזכירי אתך בתפלותי׃ 5אחרי שמעי אהבתך ואמונתך אשר בך לאדנינו ישוע ולכל הקדושים׃ 6למען אשר תאמץ התחברות אמונתך בדעת כל טוב אשר בכם לשם המשיח׃ 7כי שמחה גדולה ונחמה יש לנו באהבתך באשר היתה רוחה למעי הקדושים אחי על ידיך׃

8לכן אף כי יש לי בטחון רב במשיח לצותך את הראוי לך הנה בחרתי למען האהבה לחלות את פניך׃ 9כאשר הנה אנכי פולוס איש זקן ועתה גם אסיר ישוע המשיח׃

10אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃ 11אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃ 12ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃ 13חפצתי לעצר אתו אצלי שישרתני תחתיך במוסרות הבשורה׃ 14אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃ 15כי אולי נפרד ממך לשעה בעבור אשר יהיה לך לעולם׃ 16ומעתה לא כעבד כי אם למעלה מעבד כאח אהוב שכן הוא לי ביותר ואף כי לך הן בבשר הן באדון׃

17והנה אם תחשבני לחבר לך תקבלנו כמוני׃ 18ואם הרע לך בדבר או חיב הוא לך דבר חשבהו לי׃ 19אני פולוס כתבתי בידי אני אשלם ולא אמר כי אתה חיב לי גם את נפשך׃ 20כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃

21בבטחוני כי תשמע לי כתבתי אליך ויודע אני כי תעשה יותר ממה שאמרתי׃

22ועם זה גם תכין לי בית מלון כי אקוה אשר אנתן לכם על ידי תפלותיכם׃

23אפפרס האסור אתי במשיח ישוע׃ 24ומרקוס וארסטרכוס ודימס ולוקס עזרי שאלים לשלומך׃

25חסד ישוע המשיח אדנינו עם רוחכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page