Hebrews 1
Hebrew Bible OT and NT

1האלהים אשר דבר מקדם פעמים רבות ובפנים שנים אל אבתינו ביד הנביאים דבר אלינו באחרית הימים האלה ביד בנו׃ 2אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃ 3והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃ 4ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם׃

5כי אל מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן׃

6ובהביאו את הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו לו כל מלאכים אלהים׃

7הן על המלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃

8אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃

9אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃

10ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃

11המה יאבדו ואתה תעמד וכלם כבגד יבלו׃

12כלבוש תחליפם ויחלפו ואתה הוא ושנותיך לא יתמו׃

13ואל מי מן המלאכים אמר מעולם שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃

14הלא הם כלם רוחות השרת שלוחים לעזרה בעד העתידים לרשת את הישועה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Philemon 1
Top of Page
Top of Page