Matthew 14
Hebrew Bible OT and NT

1בעת ההיא שמע הורדוס שר רבע המדינה את שמע ישוע׃ 2ויאמר אל נעריו זה הוא יוחנן המטביל והוא קם מן המתים על כן הגבורות פעלות בו׃

3כי הורדוס תפש את יוחנן ויאסרהו וישימהו בבית הסהר בגלל הורודיה אשת פילפוס אחיו׃ 4כי יוחנן אמר אליו לא נכון היתה לך לאשה׃ 5ויבקש המיתו אך ירא את ההמון כי לנביא חשבו אתו׃

6ויהי ביום הלדת הורדוס ותרקד בת הורודיה בתוכם ותיטב בעיני הורדוס׃ 7וישבע לה ויאמר מה תשאל נפשך ואתן לך׃ 8ואמה שמה את הדברים בפיה ותשאל לאמר תנה לי פה בקערה את ראש יוחנן המטביל׃ 9ויעצב המלך אך בעבור השבועה והמסבים עמו צוה לתת לה׃ 10וישלח וישא את ראש יוחנן מעליו בבית הסהר׃ 11ויביאו את ראשו בקערה ויתנו לנערה ותביאהו אל אמה׃ 12ויגשו תלמידיו וישאו את גויתו ויקברוה וילכו ויגידו לישוע׃

13ויהי כשמעו את זאת ויסר משם באניה אל מקום חרבה לבדד וישמעו המון העם וילכו אחריו ברגליהם מן הערים׃ 14ויצא ישוע וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם וירפא את החלשים אשר בהם׃

15ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אכל׃ 16ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו אתם להם לאכל׃ 17ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים׃ 18ויאמר הביאום אלי הלם׃ 19ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם׃ 20ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים׃ 21והאכלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף׃

22ויאץ ישוע בתלמידיו לרדת באניה לעבר לפניה אל עבר הים עד אשר ישלח את העם׃ 23ואחרי שלחו את העם עלה ההרה בדד להתפלל ויהי ערב והוא לבדו שמה׃ 24והאניה הלכה בתוך הים ותטרף מן הגלים כי הרוח לנגדה׃ 25ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים׃ 26והתלמידים בראתם אותו מתהלך על פני הים נבהלו לאמר מראה רוח הוא ויצעקו מפחד׃ 27וידבר ישוע פתאם אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו׃

28ויען פטרוס ויאמר אליו אם אתה הוא אדני צוה נא כי אבא אליך על המים׃ 29ויאמר בוא וירד פטרוס מן האניה ויתהלך על המים לבוא אל ישוע׃ 30ויהי כראתו את הרוח כי חזקה היא ויירא ויחל לטבע ויצעק לאמר אדני הושיעני׃ 31וימהר ישוע לשלח את ידו ויחזק בו ויאמר אליו קטן האמונה למה לחק לבך׃ 32הם עלו אל האניה והרוח שככה׃ 33ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה׃

34ויעברו את הים ויבאו ארצה גניסר׃ 35ויכירו אתו אנשי המקום ההוא וישלחו אל כל סביבותיהם ויביאו אליו את כל החולים׃ 36ויבקשו ממנו כי יגעו רק בציצת בגדו וכל הנגעים נושעו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Matthew 13
Top of Page
Top of Page