ישעה 43
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה׃

2כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך׃

3כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך׃

4מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך׃

5אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך׃

6אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ׃

7כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו׃

8הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו׃

9כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת׃

10אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה׃

11אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע׃

12אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל׃

13גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה׃

14כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם׃

15אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם׃

16כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה׃

17המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו׃

18אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו׃

19הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות׃

20תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי׃

21עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו׃

22ולא אתי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל׃

23לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה׃

24לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך׃

25אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר׃

26הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק׃

27אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי׃

28ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 42
Top of Page
Top of Page