Kunigø knyga 14
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei: 2“Tai įstatymas raupsuotajam, kai jis paskelbiamas švariu. Jis bus atvestas pas kunigą, 3kuris turės išeiti iš stovyklos. Radęs jį išgijusį nuo raupsų, 4įsakys jam paimti du sveikus, švarius paukščius, kedro medžio, raudonų siūlų ir yzopo. 5Vieną paukštį kunigas lieps papjauti moliniame inde virš tekančio vandens, 6kitą gyvą kartu su kedro medžiu, raudonais siūlais ir yzopu padažys papjauto paukščio kraujyje 7ir juo pašlakstys septynis kartus apvalomąjį, kad būtų paskelbtas švariu. Gyvą paukštį paleis skristi į laukus. 8Po to žmogus išplaus savo drabužius, nusiskus plaukus ir apsiplaus vandeniu; taip apvalytasis įeis į stovyklą, bet savo palapinėn neis dar septynias dienas. 9Septintą dieną jis nusiskus galvos plaukus, barzdą ir antakius, dar kartą išplaus darbužius ir nusiplaus kūną.

10Aštuntą dieną ims du sveikus avinėlius, metinę avelę, duonos aukai tris dešimtąsias efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, ir vieną logą aliejaus. 11Apvalymo apeigas atliekąs kunigas pastatys jį ir visa tai Viešpaties akivaizdoje prie Susitikimo palapinės įėjimo. 12Po to ims avinėlį ir aukos jį už kaltę; ims taip pat aliejaus logą ir visa tai siūbuos Viešpaties akivaizdoje. 13Avinėlį papjaus šventoje vietoje, kur aukojama deginamoji auka ir auka už nuodėmę. Auka už nuodėmę ir auka už kaltę priklauso kunigui ir yra šventa. 14Kunigas, ėmęs aukos už kaltę kraują, pateps juo apvalomojo dešinę ausį ir dešinės rankos ir kojos nykščius. 15Iš aliejaus logo dalį įsipils į savo kairiosios rankos delną 16ir, padažęs jame dešinės rankos rodomąjį pirštą, pašlakstys Viešpaties akivaizdoje septynis kartus. 17Likusį kairės rankos delne aliejų išlies ant apvalomojo dešinės ausies, ant dešinės rankos ir kojos nykščių 18ir ant jo galvos. Ir kunigas sutaikins jį su Viešpačiu. 19Po to kunigas, atlikdamas sutaikinimą, aukos auką už nuodėmę ir deginamąją auką, 20padėdamas ją ant aukuro kartu su duonos auka; taip žmogus bus sutaikintas ir apvalytas.

21O jei jis neturtingas ir neišgali duoti minėtų dalykų, ims aukai už kaltę avinėlį, kad kunigas sutaikintų jį, dešimtą dalį efos smulkių miltų, sumaišytų su aliejumi, duonos aukai, logą aliejaus 22ir du balandžius ar du jaunus karvelius: vieną aukai už nuodėmę, o antrą deginamajai aukai. 23Visa tai jis atneš aštuntą savo apsivalymo dieną kunigui prie Susitikimo palapinės įėjimo Viešpaties akivaizdon. 24Kunigas, paėmęs avinėlį aukai už kaltę ir aliejų, pasiūbuos tai Viešpaties akivaizdoje. 25Papjovęs avinėlį, jo krauju pateps dešinę apvalomojo ausį, dešinės rankos ir kojos nykščius. 26Ir kunigas dalį aliejaus įsipils į savo kairės rankos delną, 27padažęs dešinės rankos pirštą, pašlakstys septynis kartus Viešpaties akivaizdoje, 28pateps dešinę apvalomojo ausį ir dešinės rankos bei kojos nykščius toje vietoje, kur buvo patepta aukos už kaltę krauju. 29Likusią aliejaus dalį, esančią rankoje, išpils ant apvalomojo galvos, kad sutaikintų jį su Viešpačiu. 30Aukos taip pat vieną balandį ar jauną karvelį,­iš to, ką pajėgs gauti,­ 31aukai už nuodėmę, o kitą­deginamajai aukai, ir duonos auką, sumaišytą su aliejumi. 32Tai auka nepasiturinčio raupsuotojo, kuris neišgali daugiau aukoti savo apsivalymui”.

33Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui:

34“Jei, įėjus į Kanaano žemę, kurią jums duosiu paveldėti, atsirastų raupsų liga namų sienose, 35jų savininkas privalo pranešti kunigui, kad, jo nuomone, raupsų liga yra jo namuose. 36Kunigas, prieš patikrindamas namus, ar jie raupsuoti, lieps išnešti iš jų viską, kad visi juose esą daiktai nebūtų sutepti. Paskui įeis ir apžiūrės namų raupsus. 37Pamatęs ant sienų įdubusius taškus žalsvos ar rausvos spalvos, 38išeis iš namų pro duris ir tuojau juos uždarys septynioms dienoms. 39Septintą dieną sugrįžęs, juos apžiūrės, ir, jei ras raupsus padidėjusius, 40lieps išlupti akmenis, ant kurių yra raupsai, ir juos išmesti už miesto suteptoje vietoje, 41namų vidaus sienas nugramdyti ir nuoskutas išpilti už miesto suteptoje vietoje, 42išluptųjų akmenų vietoje įdėti kitus ir namus ištepti moliu.

43Jei, išplėšus akmenis, nuskutus sienas ir moliu ištepus, 44kunigas pamatys vėl pasirodžiusius raupsus ir sienas taškuotas, reiškia raupsai yra pasilikę ir namai nešvarūs. 45Tokius namus sugriaus, o jų akmenis ir medžius išmes suteptoje vietoje už miesto. 46Kas įeitų į uždarytus namus, bus nešvarus iki vakaro; 47kas juose miegotų ar valgytų, plaus savo drabužius.

48Jei kunigas, įėjęs į namus, nepamatys po ištinkavimo išplitusių raupsų, paskelbs namus švariais. 49Jiems apvalyti ims du paukščius, kedro medžio ir raudonų siūlų bei yzopo. 50Papjovęs vieną paukštį moliniame inde virš tekančio vandens, 51ims kedro medį, yzopą, raudonų siūlų ir gyvą paukštį, padažys viską papjauto paukščio kraujyje ir tekančiame vandenyje ir apšlakstys namus septynis kartus. 52Paukščio kraujas, tekantis vanduo, kedro medis, yzopas bei raudoni siūlai ir gyvas paukštis apvalys namus. 53Gyvą paukštį jis išneš už miesto ir paleis skristi į laukus. Taip namas bus apvalytas.

54Tai yra įstatymas apie visokius raupsus ir piktšašius, 55raupsus drabužiuose ir namuose; 56randus, nušašimus, blizgančius taškus ir įvairius pakitimus, 57kad žinotumėte, kas švaru ar nešvaru. Tai yra įstatymas apie raupsus”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 13
Top of Page
Top of Page