Laiðkas galatams 5
Lithuanian
1Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!

2Štai aš, Paulius, sakau jums: jeigu būsite apipjaustyti, Kristus nebebus jums niekuo naudingas. 3Pakartotinai įspėju kiekvieną, kuris tampa apipjaustytas: jis yra įpareigotas vykdyti visą įstatymą. 4Jūs, ieškantys išteisinimo įstatyme, atsiskyrėte nuo Kristaus, praradote malonę. 5O mes per Dvasią karštai laukiame ir viliamės tikėjimo teisumo. 6Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas, veikiantis meile.

7Jūs taip gražiai bėgote! Kas gi jums sukliudė paklusti tiesai? 8Ne Tas, kuris jus pašaukė, šitaip įtikino. 9Truputis raugo įraugina visą maišymą. 10Pasitikiu jumis Viešpatyje, kad nemąstysite kitaip; o jūsų drumstėjas, kas jis bebūtų, susilauks pasmerkimo. 11Jei aš, broliai, iki šiol skelbiu apipjaustymą, tai kodėl gi esu persekiojamas? Juk tada kryžiaus papiktinimas būtų pašalintas. 12O kad jūsų drumstėjai ir nusipjautų!

13Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems. 14Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: “Mylėk savo artimą kaip save patį”. 15Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti!

16Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų. 17Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia­kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. 18Bet jei jūs Dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje. 19Kūno darbai aiškūs­tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, 20stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, 21pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. 22Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, 23romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. 24Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.

25Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. 26Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Galatians 4
Top of Page
Top of Page