Zsidókhoz 7
Hungarian: Karoli
1Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leverésébõl visszatérõ Ábrahámmal találkozván, õt megáldotta, 2A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenbõl: a ki elsõben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, 3Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.

4Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 5És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptõl, azaz az õ atyafiaiktól, jóllehet õk is az Ábrahám ágyékából származtak; 6De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, 7Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 8És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él: 9És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitõl is, a tizedszedõtõl, 10Mert õ még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek.

11Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint? 12Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. 13Mert a kirõl ezek mondatnak, az más nemzetségbõl származott, a melybõl senki sem szolgált az oltár körül; 14Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. 15És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elõ más pap, 16A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

17Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

18Mert az elõbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erõtelen és haszontalan, 19Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez. 20És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,

21De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:

22Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.

23És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak: 24De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. 25Ennekokáért õ mindenképen idvezítheti is azokat, a kik õ általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.

26Mert ilyen fõpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplõtelen, a bûnösöktõl elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lõn, 27A kinek nincs szüksége, mint a fõpapoknak, hogy napról-napra elõbb a saját bûneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. 28Mert a törvény gyarló embereket rendel fõpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Hebrews 6
Top of Page
Top of Page