Hebrews 7:11
New International Version
If perfection could have been attained through the Levitical priesthood--and indeed the law given to the people established that priesthood--why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron?

New Living Translation
So if the priesthood of Levi, on which the law was based, could have achieved the perfection God intended, why did God need to establish a different priesthood, with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron?

English Standard Version
Now if perfection had been attainable through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than one named after the order of Aaron?

Berean Study Bible
Now if perfection could have been attained through the Levitical priesthood (for on this basis the people received the law), why was there still need for another priest to appear—one in the order of Melchizedek and not in the order of Aaron?

New American Standard Bible
Now if perfection was through the Levitical priesthood (for on the basis of it the people received the Law), what further need was there for another priest to arise according to the order of Melchizedek, and not be designated according to the order of Aaron?

King James Bible
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?

Holman Christian Standard Bible
If then, perfection came through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need was there for another priest to appear, said to be in the order of Melchizedek and not in the order of Aaron?

International Standard Version
Now if perfection could have been attained through the Levitical priesthood—for on this basis the people received the Law—what further need would there be to speak of appointing another kind of priest according to the order of Melchizedek, not one according to the order of Aaron?

NET Bible
So if perfection had in fact been possible through the Levitical priesthood--for on that basis the people received the law--what further need would there have been for another priest to arise, said to be in the order of Melchizedek and not in Aaron's order?

Aramaic Bible in Plain English
If perfection therefore is by Priesthood of Levi, ( for by it The Written Law was established to the people ), why was another Priest needed to arise in the image of Melchizedek? But does it say that he would be in the image of Aaron?

GOD'S WORD® Translation
The people established the Levitical priesthood based on instructions they received. If the work of the Levitical priests had been perfect, we wouldn't need to speak about another kind of priest. However, we speak about another kind of priest, a priest like Melchizedek, not a Levitical priest like Aaron.

Jubilee Bible 2000
If therefore perfection were by the Levitical priesthood (for under it the people received the law), what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec and not be called after the order of Aaron?

King James 2000 Bible
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron?

American King James Version
If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?

American Standard Version
Now if there was perfection through the Levitical priesthood (for under it hath the people received the law), what further need was there that another priest should arise after the order of Melchizedek, and not be reckoned after the order of Aaron?

Douay-Rheims Bible
If then perfection was by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchisedech, and not be called according to the order of Aaron?

Darby Bible Translation
If indeed then perfection were by the Levitical priesthood, for the people had their law given to them in connexion with *it*, what need [was there] still that a different priest should arise according to the order of Melchisedec, and not be named after the order of Aaron?

English Revised Version
Now if there was perfection through the Levitical priesthood (for under it hath the people received the law), what further need was there that another priest should arise after the order of Melchizedek, and not be reckoned after the order of Aaron?

Webster's Bible Translation
If therefore perfection were by the Levitical priesthood (for under it the people received the law) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?

Weymouth New Testament
Now if the crowning blessing was attainable by means of the Levitical priesthood--for as resting on this foundation the people received the Law, to which they are still subject-- what further need was there for a Priest of a different kind to be raised up belonging to the order of Melchizedek instead of being said to belong to the order of Aaron?

World English Bible
Now if there was perfection through the Levitical priesthood (for under it the people have received the law), what further need was there for another priest to arise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron?

Young's Literal Translation
If indeed, then, perfection were through the Levitical priesthood -- for the people under it had received law -- what further need, according to the order of Melchisedek, for another priest to arise, and not to be called according to the order of Aaron?

Hebreërs 7:11 Afrikaans PWL
As daar dus volledige afhandeling deur die Levitiese priesterskap was, waardeur die geskrewe wet vir die mense vasgestel is, waarom was dit nog nodig dat ’n ander nie-Levitiese priester moes opstaan, volgens die beeld van Malki-Tzedek? Sê dit dat Hy volgens die beeld van Aharon sal wees?

Hebrenjve 7:11 Albanian
Sepse, po të ishte përkryerja me anë të priftërisë levitike (sepse populli e mori ligji nën atë), ç'nevojë kishte të dilte një prift tjetër sipas rendit të Melkisedekut dhe të mos caktohet sipas rendit të Aaronit?

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 7:11 Arabic: Smith & Van Dyke
فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال. اذ الشعب اخذ الناموس عليه. ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة هرون.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 7:11 Armenian (Western): NT
Ուրեմն, եթէ կատարելութիւնը Ղեւտացիներու քահանայութեամբ ըլլար, (քանի որ ժողովուրդը Օրէնքին տակ դրուեցաւ անոր ատենը,) ա՛լ ի՞նչ պէտք կար որ ուրի՛շ քահանայ մը ելլէր՝ Մելքիսեդեկի կարգին համեմատ, եւ չկոչուէր Ահարոնի կարգին համեմատ:

Hebraicoetara. 7:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beraz baldin perfectionea Sacrificadoregoa Leuiticoan içan baliz (ecen populuac Leguea haren azpian recebitu vkan du) cer behar cen goitiric berce Sacrificadorebat Melchisedech-en façoinera altcha ledin, eta ezladin Aaronen façoinera erran?

D Hebern 7:11 Bavarian
Wär ietz mit n Brenderpriestertuem allss vollenddt wordn, wie myn s in n Zammenhang mit n Gsötz vermuettn künnen haet, zwö gmueß dann non ayn anderner Priester naach dyr Art von n Melchysdeck eingsötzt werdn, und warum kaam yr nit von de Ärner ausher?

Евреи 7:11 Bulgarian
Прочее, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него людете получиха закона), каква нужда [е имало] вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да се не счита според Аароновия чин?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
既然如此,如果藉著利未人的祭司職份能達到完全——子民本來在這職份下領受了律法——那麼,為什麼還需要照著麥基洗德的等級,而不照著所謂「亞倫的等級」興起另一位祭司呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
既然如此,如果藉着利未人的祭司职份能达到完全——子民本来在这职份下领受了律法——那么,为什么还需要照着麦基洗德的等级,而不照着所谓“亚伦的等级”兴起另一位祭司呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
從前百姓在利未人祭司職任以下受律法,倘若藉這職任能得完全,又何用另外興起一位祭司,照麥基洗德的等次,不照亞倫的等次呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
从前百姓在利未人祭司职任以下受律法,倘若借这职任能得完全,又何用另外兴起一位祭司,照麦基洗德的等次,不照亚伦的等次呢?

希 伯 來 書 7:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
從 前 百 姓 在 利 未 人 祭 司 職 任 以 下 受 律 法 , 倘 若 藉 這 職 任 能 得 完 全 , 又 何 用 另 外 興 起 一 位 祭 司 , 照 麥 基 洗 德 的 等 次 , 不 照 亞 倫 的 等 次 呢 ?

希 伯 來 書 7:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
从 前 百 姓 在 利 未 人 祭 司 职 任 以 下 受 律 法 , 倘 若 藉 这 职 任 能 得 完 全 , 又 何 用 另 外 兴 起 一 位 祭 司 , 照 麦 基 洗 德 的 等 次 , 不 照 亚 伦 的 等 次 呢 ?

Poslanica Hebrejima 7:11 Croatian Bible
Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu - jer na temelju njega narod je dobio Zakon - koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu?

Židům 7:11 Czech BKR
A protož byla-liť dokonalost spasení skrze Levítské kněžství, (nebo za toho kněžství vydán jest lidu Zákon,) jakáž toho byla potřeba, aby jiný kněz podle řádu Melchisedechova povstal, a nebyl již více podle řádu Aronova jmenován?

Hebræerne 7:11 Danish
Hvis der altsaa var Fuldkommelse at faa ved det levitiske Præstedømme (thi paa Grundlag af dette har jo Folket faaet Loven), hvilken Trang var der da yderligere til, at en anden Slags Præst skulde opstaa efter Melkisedeks Vis og ikke nævnes efter Arons Vis?

Hebreeën 7:11 Dutch Staten Vertaling
Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron?

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

Westcott and Hort 1881
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς / Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν― ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῇ νενομοθέτητο― τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

Greek Orthodox Church 1904
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

Tischendorf 8th Edition
εἰ μέν οὖν τελείωσις διά ὁ Λευϊτικός ἱερωσύνη εἰμί ὁ λαός γάρ ἐπί αὐτός νομοθετέω τίς ἔτι χρεία κατά ὁ τάξις Μελχισέδεκ ἕτερος ἀνίστημι ἱερεύς καί οὐ κατά ὁ τάξις Ἀαρών λέγω

Scrivener's Textus Receptus 1894
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ’ αὐτῇ νενομοθέτητο, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;

Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῇ νενομοθέτητο, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτης νενομοθετηται τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει μεν ουν τελειωσις δια της λευειτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτης νενομοθετηται τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι

Stephanus Textus Receptus 1550
ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτη νενομοθετητο τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ει μεν ουν τελειωσις δια της Λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτη νενομοθετητο, τις ετι χρεια, κατα την ταξιν Μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα, και ου κατα την ταξιν Ααρων λεγεσθαι;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτη νενομοθετητο τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει μεν ουν τελειωσις δια της λευιτικης ιερωσυνης ην ο λαος γαρ επ αυτης νενομοθετηται τις ετι χρεια κατα την ταξιν μελχισεδεκ ετερον ανιστασθαι ιερεα και ου κατα την ταξιν ααρων λεγεσθαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ei men oun teleiōsis dia tēs Leueitikēs hierōsynēs ēn, ho laos gar ep’ autēs nenomothetētai, tis eti chreia kata tēn taxin Melchisedek heteron anistasthai hierea kai ou kata tēn taxin Aarōn legesthai?

Ei men oun teleiosis dia tes Leueitikes hierosynes en, ho laos gar ep’ autes nenomothetetai, tis eti chreia kata ten taxin Melchisedek heteron anistasthai hierea kai ou kata ten taxin Aaron legesthai?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ei men oun teleiōsis dia tēs Leueitikēs hierōsynēs ēn, ho laos gar ep' autēs nenomothetētai, tis eti chreia kata tēn taxin Melchisedek heteron anistasthai hierea kai ou kata tēn taxin Aarōn legesthai?

Ei men oun teleiosis dia tes Leueitikes hierosynes en, ho laos gar ep' autes nenomothetetai, tis eti chreia kata ten taxin Melchisedek heteron anistasthai hierea kai ou kata ten taxin Aaron legesthai?

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leueitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autēs nenomothetētai tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leueitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autEs nenomothetEtai tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autē nenomothetēto tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leuitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autE nenomothetEto tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autē nenomothetēto tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leuitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autE nenomothetEto tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autē nenomothetēto tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leuitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autE nenomothetEto tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Westcott/Hort - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autēs nenomothetētai tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leuitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autEs nenomothetEtai tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autēs nenomothetētai tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai

ei men oun teleiOsis dia tEs leuitikEs ierOsunEs En o laos gar ep autEs nenomothetEtai tis eti chreia kata tEn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tEn taxin aarOn legesthai

Zsidókhoz 7:11 Hungarian: Karoli
Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint?

Al la hebreoj 7:11 Esperanto
Tial, se ekzistis perfekteco per la Levida pastreco (cxar sub gxi la popolo ricevis la legxon), kia plua bezono estis, ke levigxu alia pastro laux la maniero de Melkicedek, kaj ne estu nomata laux la maniero de Aaron?

Kirje heprealaisille 7:11 Finnish: Bible (1776)
Sentähden, jos täydellisyys on Levin pappeuden kautta tapahtunut; (sillä sen alla on kansa lain saanut,) mitä sitte oli tarvetta sanoa, että toinen pappi oli Melkisedekin säädyn jälkeen tuleva, ja ei Aaronin säädyn jälkeen?

Hébreux 7:11 French: Darby
Si donc la perfection etait par la sacrificature levitique, (car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi,) quel besoin etait-il encore qu'un autre sacrificateur se levat selon l'ordre de Melchisedec et qui ne fut pas nomme selon l'ordre d'Aaron?

Hébreux 7:11 French: Louis Segond (1910)
Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, -qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron?

Hébreux 7:11 French: Martin (1744)
Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature Lévitique, (car c'est sous elle que le peuple a reçu la Loi) quel besoin était-il après cela qu'un autre Sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédec, et qui ne fût point dit selon l'ordre d'Aaron.

Hebraeer 7:11 German: Modernized
Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen (denn unter demselbigen hat das Volk das Gesetz empfangen), was ist denn weiter not zu sagen, daß ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons?

Hebraeer 7:11 German: Luther (1912)
Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen (denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen), was ist denn weiter not zu sagen, daß ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons?

Hebraeer 7:11 German: Textbibel (1899)
Hätte es nun eine Vollendung durch das Levitische Priestertum gegeben (die Gesetzgebung des Volkes gieng ja auf dasselbe), wozu war es dann noch nötig, daß ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedek aufgestellt und nicht nach der Ordnung Aarons benannt wird?

Ebrei 7:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico (perché su quello è basata la legge data al popolo), che bisogno c’era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec e non scelto secondo l’ordine d’Aronne?

Ebrei 7:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se adunque la perfezione era per il sacerdozio levitico poichè in su quello fu data la legge al popolo, che era egli più bisogno che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedec, e che non fosse nominato secondo l’ordine d’Aaronne?

IBRANI 7:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu jikalau kesempurnaan itu sudah dicapai dengan sebab imamat daripada suku bangsa Lewi (karena dengan alasan itulah kaum itu menerima hukum Taurat), maka apakah gunanya seorang imam yang lain terbit menurut peraturan Malkisedik, dan yang bukan terhisab menurut peraturan Harun?

Hebrews 7:11 Kabyle: NT
Ccɣel i xeddmen lmuqedmin n at Lewwi, d lsas n ccariɛa yețțunefken i wegdud n wat Isṛail ; meɛna lemmer yennekmal ccɣel-agi, acuɣeṛ ihi ara d-yili lmuqeddem nniḍen am Malxisadeq mačči am Haṛun n at Lewwi ?

히브리서 7:11 Korean
레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 좇지 않고 멜기세덱의 반차를 좇는 별다른 한 제사장을 세울 필요가 있느뇨

Hebraeos 7:11 Latin: Vulgata Clementina
Si ergo consummatio per sacerdotium Leviticum erat (populus enim sub ipso legem accepit) quid adhuc necessarium fuit secundum ordinem Melchisedech, alium surgere sacerdotem, et non secundum ordinem Aaron dici ?

Ebrejiem 7:11 Latvian New Testament
Ja jau Levi priesterība (jo tauta tās laikā saņēma likumu) būtu nesusi pilnību, kāda vēl bija vajadzība celties citam priesterim saskaņā ar Melhizedeka iekārtu un nesaukties pēc Ārona iekārtas?

Laiðkas þydams 7:11 Lithuanian
Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas levitų kunigystės dėka,­o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą,­tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu?

Hebrews 7:11 Maori
Na, ki te mea na ta te Riwai mahi tohunga i tino rite ai, a i na runga hoki i tera te rironga o te ture i te iwi, he aha atu te mea e whakatika ake ai tetahi atu tohunga i runga i to Merekihereke ritenga; te kiia ai i runga i to Arona ritenga?

Hebreerne 7:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Var det da fullkommenhet å vinne ved det levittiske prestedømme - for dette var folket bundet til ved loven - hvad trang hadde det da vært til at en annen prest skulde opstå efter Melkisedeks vis og ikke nevnes efter Arons vis?

Hebreos 7:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico (pues sobre esa base recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón?

Hebreos 7:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio Levítico, (pues sobre esa base recibió el pueblo la Ley), ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón?

Hebreos 7:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?

Hebreos 7:11 Spanish: Reina Valera 1909
Si pues la perfección era por el sacerdocio Levítico (porque debajo de él recibio el pueblo la ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melchîsedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?

Hebreos 7:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pues si la perfección era por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la Ley) ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?

Hebreus 7:11 Bíblia King James Atualizada Português
Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a Lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque e não de Arão?

Hebreus 7:11 Portugese Bible
De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico (pois sob este o povo recebeu a lei), que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão?   

Evrei 7:11 Romanian: Cornilescu
Dacă, dar, desăvîrşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia Leviţilor, -căci supt preoţia aceasta a primit poporul Legea-ce nevoie mai era să se ridice un alt preot ,,după rînduiala lui Melhisedec``, şi nu după rînduiala lui Aaron?

К Евреям 7:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, – ибо с ним сопряжен закон народа, – то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?

К Евреям 7:11 Russian koi8r
Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, --ибо с ним сопряжен закон народа, --то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?

Hebrews 7:11 Shuar New Testament
Muisais akupkamunam Riwφ-shuarnumia aya Arun Weeß shuar Y·snan pujurin ßrmiayi. Niisha Muisais akupkamu timia nujai mΘtek penkΘ shuarjai takasarmiayi. Tura Riwφ-shuarnumia Y·snan pujurniu takatrijiai Tunßa nekas Asakßrminiaitkiuinkia Y·snan pujurin yamarmak, Arun weeachu, anaikiashtin ainti. T·rasha Yus Jesusan, MirkisetΘk amia ainis, Y·snan pujurniun anaikiaiti. Nusha Arun weeachuiti.

Hebreerbrevet 7:11 Swedish (1917)
Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd -- varför hade det då behövts att en präst av annat slag, »efter Melkisedeks sätt», skulle uppstå, en som icke nämnes »efter Arons sätt»?

Waebrania 7:11 Swahili NT
Kutokana na ukuhani wa Walawi, watu wa Israeli walipewa Sheria. Sasa, kama huduma ya Walawi ingalikuwa kamilifu hapangekuwa tena na haja ya kutokea ukuhani mwingine tofauti, ukuhani ambao umefuata utaratibu wa ukuhani wa Melkisedeki, na si ule wa Aroni.

Hebreo 7:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron?

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 7:11 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnnar ikmâl ǝnnizam wa n limaman win Kǝl-Lebi, s ǝnta a isǝbdadan ǝlqanun wa issǝwar Mǝššina tamattay, wǝdi wǝr tu-z-imǝl ǝlimam ǝn taggayt ta n Malǝk-Assaddeq daɣ adag ǝn limaman ǝn taggayt ta n Harun.

ฮีบรู 7:11 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้นถ้าเมื่อจะถึงความสำเร็จได้ในทางตำแหน่งปุโรหิตที่สืบมาจากตระกูลเลวี (ด้วยว่าประชาชนได้รับพระราชบัญญัติโดยทางตำแหน่งนี้) ที่ไหนจะต้องการให้มีปุโรหิตอีกตามอย่างเมลคีเซเดคเล่า ซึ่งมิได้เรียกตามอย่างอาโรน

İbraniler 7:11 Turkish
Eğer Levililerin kâhinliği aracılığıyla yetkinliğe erişilebilseydi -nitekim Kutsal Yasa bu kâhinliği öngörerek halka verildi- Harun düzenine göre değil de, Melkisedek düzenine göre başka bir kâhinin gelmesinden söz etmeye ne gerek kalırdı?

Евреи 7:11 Ukrainian: NT
Коли ж звершеннє було через Левійське сьвященствб (бо під ним люде озаконені стались), то яка ж іще потреба иншому встати сьвященикові по чину Мелхиседековому, а не по чину Аароновому звати ся?

Hebrews 7:11 Uma New Testament
Nto'u Alata'ala mpowai' Atura-na hi to Yahudi, na'ongko' muli Lewi napajadi' -ra imam to mpohawai' ntodea mpotuku' Atura-na toe. Tapi' pobago imam toera uma mpomoroli' manusia' hi poncilo Alata'ala. Toe-mi pai' kana mehupa' imam to ntani' -nae. Imam to mehupa' toei, imam to hewa Melkisedek, bela-i muli Lewi hewa Harun.

Heâ-bô-rô 7:11 Vietnamese (1934)
Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lê-vi (vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ), thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, không theo ban A-rôn?

Hebrews 7:10
Top of Page
Top of Page