PROS EBRAIOUS 7
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1outos gar o melchisedek basileus salēm iereus tou theou tou upsistou o sunantēsas abraam upostrephonti apo tēs kopēs tōn basileōn kai eulogēsas auton 2ō kai dekatēn apo pantōn emerisen abraam prōton men ermēneuomenos basileus dikaiosunēs epeita de kai basileus salēm o estin basileus eirēnēs 3apatōr amētōr agenealogētos mēte archēn ēmerōn mēte zōēs telos echōn aphōmoiōmenos de tō uiō tou theou menei iereus eis to diēnekes

4theōreite de pēlikos outos ō kai dekatēn abraam edōken ek tōn akrothiniōn o patriarchēs 5kai oi men ek tōn uiōn leui tēn ierateian lambanontes entolēn echousin apodekatoun ton laon kata ton nomon tout estin tous adelphous autōn kaiper exelēluthotas ek tēs osphuos abraam 6o de mē genealogoumenos ex autōn dedekatōken ton abraam kai ton echonta tas epangelias eulogēken 7chōris de pasēs antilogias to elatton upo tou kreittonos eulogeitai 8kai ōde men dekatas apothnēskontes anthrōpoi lambanousin ekei de marturoumenos oti zē 9kai ōs epos eipein dia abraam kai leui o dekatas lambanōn dedekatōtai 10eti gar en tē osphui tou patros ēn ote sunēntēsen autō o melchisedek

11ei men oun teleiōsis dia tēs leuitikēs ierōsunēs ēn o laos gar ep autē nenomothetēto tis eti chreia kata tēn taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tēn taxin aarōn legesthai 12metatithemenēs gar tēs ierōsunēs ex anankēs kai nomou metathesis ginetai 13eph on gar legetai tauta phulēs eteras meteschēken aph ēs oudeis proseschēken tō thusiastēriō 14prodēlon gar oti ex iouda anatetalken o kurios ēmōn eis ēn phulēn ouden peri ierōsunēs mōsēs elalēsen 15kai perissoteron eti katadēlon estin ei kata tēn omoiotēta melchisedek anistatai iereus eteros 16os ou kata nomon entolēs sarkikēs gegonen alla kata dunamin zōēs akatalutou

17marturei gar oti su iereus eis ton aiōna kata tēn taxin melchisedek

18athetēsis men gar ginetai proagousēs entolēs dia to autēs asthenes kai anōpheles 19ouden gar eteleiōsen o nomos epeisagōgē de kreittonos elpidos di ēs engizomen tō theō 20kai kath oson ou chōris orkōmosias

21oi men gar chōris orkōmosias eisin iereis gegonotes o de meta orkōmosias dia tou legontos pros auton ōmosen kurios kai ou metamelēthēsetai su iereus eis ton aiōna kata tēn taxin melchisedek

22kata tosouton kreittonos diathēkēs gegonen enguos iēsous

23kai oi men pleiones eisin gegonotes iereis dia to thanatō kōluesthai paramenein 24o de dia to menein auton eis ton aiōna aparabaton echei tēn ierōsunēn 25othen kai sōzein eis to panteles dunatai tous proserchomenous di autou tō theō pantote zōn eis to entunchanein uper autōn

26toioutos gar ēmin eprepen archiereus osios akakos amiantos kechōrismenos apo tōn amartōlōn kai upsēloteros tōn ouranōn genomenos 27os ouk echei kath ēmeran anankēn ōsper oi archiereis proteron uper tōn idiōn amartiōn thusias anapherein epeita tōn tou laou touto gar epoiēsen ephapax eauton anenenkas 28o nomos gar anthrōpous kathistēsin archiereis echontas astheneian o logos de tēs orkōmosias tēs meta ton nomon uion eis ton aiōna teteleiōmenon

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 6
Top of Page
Top of Page