3286. yaeph
Strong's Concordance
yaeph: to be weary, faint
Original Word: יָעַף
Part of Speech: Verb
Transliteration: yaeph
Phonetic Spelling: (yaw-af')
Definition: to be weary, faint
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to be weary, faint
NASB Translation
become exhausted (2), become weary (3), becomes weary (1), extreme (1), grow weary (2).

Brown-Driver-Briggs
I. [יָעֵף] verb be weary, faint (Arabic run and shew weariness) —

Qal Perfect וְיָעֵ֑פוּ consecutive Jeremiah 51:58,64; Imperfect יִיעַף Isaiah 40:28; וַיִּעָ֑ף Isaiah 44:12; יִָֽעֲפוּ Isaiah 40:30; יִיעָ֑פוּ Isaiah 40:31; Jeremiah 2:24; יִעָ֑פוּ Habakkuk 2:13; — be or grow weary Jeremiah 2:24 (in seeking); = exhaust onself fruitlessly Habakkuk 2:13 ("" יגע), hence Jeremiah 51:58,64 (repeated by error from Jeremiah 51:58); of ׳י (negative) Isaiah 40:28 ("" יגע); youth Isaiah 40:30 ("" id.); the god-fearing Isaiah 40:31 ("" id.); be faint from lack of water Isaiah 44:12 ("" אֵין כֹּחַ from hunger).

Hoph`al Participle wearied Daniel 9:21 מֻעָף בִּיעָף (see יְעָף).

Strong's Exhaustive Concordance
faint, cause to fly, be weary self

A primitive root; to tire (as if from wearisome flight) -- faint, cause to fly, (be) weary (self).

Forms and Transliterations
הַיְּעֵפִ֖ים היעפים וְיִֽעֲפ֥וּ וְיָעֵ֑פוּ וְיָעֵֽפוּ׃ וַיִּיעָֽף׃ וייעף׃ ויעפו ויעפו׃ יִיעַ֖ף יִיעָ֔פוּ יִיעָֽפוּ׃ יִעָֽפוּ׃ ייעף ייעפו ייעפו׃ יעפו׃ מֻעָ֣ף מעף haiyeeFim hay·yə·‘ê·p̄îm hayyə‘êp̄îm mu‘āp̄ mu·‘āp̄ muAf vaiyiAf veyaEfu veyiaFu way·yî·‘āp̄ wayyî‘āp̄ wə·yā·‘ê·p̄ū wə·yi·‘ă·p̄ū wəyā‘êp̄ū wəyi‘ăp̄ū yî‘ap̄ yi‘āp̄ū yî‘āp̄ū yi·‘ā·p̄ū yî·‘ā·p̄ū yî·‘ap̄ yiAf yiAfu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Judges 8:15
HEB: נִתֵּ֛ן לַאֲנָשֶׁ֥יךָ הַיְּעֵפִ֖ים לָֽחֶם׃
INT: give to your men faint bread

Isaiah 40:28
HEB: הָאָ֔רֶץ לֹ֥א יִיעַ֖ף וְלֹ֣א יִיגָ֑ע
NAS: of the earth Does not become weary or tired.
KJV: of the earth, fainteth not, neither is weary?
INT: of the earth does not become or tired

Isaiah 40:30
HEB: וְיִֽעֲפ֥וּ נְעָרִ֖ים וְיִגָ֑עוּ
NAS: Though youths grow weary and tired,
KJV: Even the youths shall faint and be weary,
INT: grow youths and tired

Isaiah 40:31
HEB: יֵלְכ֖וּ וְלֹ֥א יִיעָֽפוּ׃ פ
NAS: They will walk and not become weary.
KJV: [and] they shall walk, and not faint.
INT: will walk and not become

Isaiah 44:12
HEB: שָׁ֥תָה מַ֖יִם וַיִּיעָֽף׃
NAS: no water and becomes weary.
KJV: he drinketh no water, and is faint.
INT: drinks water and becomes

Jeremiah 2:24
HEB: מְבַקְשֶׁ֙יהָ֙ לֹ֣א יִיעָ֔פוּ בְּחָדְשָׁ֖הּ יִמְצָאֽוּנְהָ׃
NAS: who seek her will not become weary; In her month
KJV: all they that seek her will not weary themselves; in her month
INT: seek her will not become her month will find

Jeremiah 51:58
HEB: בְּדֵי־ אֵ֖שׁ וְיָעֵֽפוּ׃ ס
NAS: And the nations become exhausted [only] for fire.
KJV: in the fire, and they shall be weary.
INT: able fire become

Jeremiah 51:64
HEB: מֵבִ֥יא עָלֶ֖יהָ וְיָעֵ֑פוּ עַד־ הֵ֖נָּה
NAS: that I am going to bring upon her; and they will become exhausted.' Thus
KJV: that I will bring upon her: and they shall be weary. Thus far [are] the words
INT: to bring upon will become far here

Daniel 9:21
HEB: בֶחָז֤וֹן בַּתְּחִלָּה֙ מֻעָ֣ף בִּיעָ֔ף נֹגֵ֣עַ
NAS: came to me in [my] extreme weariness
KJV: at the beginning, being caused to fly swiftly,
INT: the vision previously in extreme weariness came

Habakkuk 2:13
HEB: בְּדֵי־ רִ֥יק יִעָֽפוּ׃
NAS: And nations grow weary for nothing?
KJV: and the people shall weary themselves for very
INT: very empty grow

10 Occurrences

Strong's Hebrew 3286
10 Occurrences


hay·yə·‘ê·p̄îm — 1 Occ.
mu·‘āp̄ — 1 Occ.
way·yî·‘āp̄ — 1 Occ.
wə·yā·‘ê·p̄ū — 2 Occ.
wə·yi·‘ă·p̄ū — 1 Occ.
yî·‘ap̄ — 1 Occ.
yî·‘ā·p̄ū — 3 Occ.
3285
Top of Page
Top of Page