1980. ἐπισκέπτομαι (episkeptomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1980. ἐπισκέπτομαι (episkeptomai) — 11 Occurrences

Matthew 25:36 V-AIM-2P
GRK: ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με ἐν
NAS: Me; I was sick, and you visited Me; I was in prison,
KJV: I was sick, and ye visited me: I was
INT: I was sick and you visited me in

Matthew 25:43 V-AIM-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με
NAS: and in prison, and you did not visit Me.'
KJV: prison, and ye visited me not.
INT: and not you did visit me

Luke 1:68 V-AIM-3S
GRK: Ἰσραήλ ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν
NAS: of Israel, For He has visited us and accomplished
KJV: for he hath visited and
INT: of Israel because he visited and performed

Luke 1:78 V-FIM-3S
GRK: ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ
NAS: from on high will visit us,
KJV: from on high hath visited us,
INT: in which has visited us [the] sunrise

Luke 7:16 V-AIM-3S
GRK: καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς
NAS: us! and, God has visited His people!
KJV: That God hath visited his people.
INT: and Has visited God

Acts 6:3 V-AMM-2P
GRK: ἐπισκέψασθε δέ ἀδελφοί
NAS: brethren, select from among
KJV: brethren, look ye out among
INT: Select therefore brothers

Acts 7:23 V-ANM
GRK: καρδίαν αὐτοῦ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: his mind to visit his brethren,
KJV: his heart to visit his brethren
INT: mind of him to look upon the brothers

Acts 15:14 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ
NAS: first concerned Himself about taking
KJV: at the first did visit the Gentiles,
INT: God visited to take out of

Acts 15:36 V-ASM-1P
GRK: Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: Let us return and visit the brethren
KJV: Let us go again and visit our
INT: Having turned back indeed let us look after the brothers

Hebrews 2:6 V-PIM/P-2S
GRK: ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν
NAS: OF MAN, THAT YOU ARE CONCERNED ABOUT HIM?
KJV: of man, that thou visitest him?
INT: of man that you care for him

James 1:27 V-PNM/P
GRK: αὕτη ἐστίν ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ
NAS: is this: to visit orphans
KJV: is this, To visit the fatherless and
INT: this is to visit orphans and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page