ἐπεσκέψατο
Englishman's Concordance
ἐπεσκέψατο (epeskepsato) — 3 Occurrences

Luke 1:68 V-AIM-3S
GRK: Ἰσραήλ ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν
NAS: of Israel, For He has visited us and accomplished
KJV: for he hath visited and
INT: of Israel because he visited and performed

Luke 7:16 V-AIM-3S
GRK: καὶ ὅτι Ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς
NAS: us! and, God has visited His people!
KJV: That God hath visited his people.
INT: and Has visited God

Acts 15:14 V-AIM-3S
GRK: ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ
NAS: first concerned Himself about taking
KJV: at the first did visit the Gentiles,
INT: God visited to take out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page