ἐπισκεψώμεθα
Englishman's Concordance
ἐπισκεψώμεθα (episkepsōmetha) — 1 Occurrence

Acts 15:36 V-ASM-1P
GRK: Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: Let us return and visit the brethren
KJV: Let us go again and visit our
INT: Having turned back indeed let us look after the brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page