κατέναντι
Englishman's Concordance
κατέναντι (katenanti) — 8 Occurrences

Matthew 21:2 Adv
GRK: κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ
NAS: into the village opposite you, and immediately
INT: village that [is] in front of you and

Mark 11:2 Adv
GRK: κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν καὶ
NAS: into the village opposite you, and immediately
KJV: into the village over against you: and
INT: village before you you and

Mark 12:41 Adv
GRK: Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου
NAS: And He sat down opposite the treasury,
KJV: sat over against the treasury,
INT: And having sat down opposite the treasury

Mark 13:3 Adv
GRK: τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ
NAS: of Olives opposite the temple,
KJV: of Olives over against the temple,
INT: of Olives opposite the temple

Luke 19:30 Adv
GRK: εἰς τὴν κατέναντι κώμην ἐν
NAS: into the village ahead of [you]; there,
KJV: the village over against [you]; in
INT: into the ahead village in

Romans 4:17 Adv
GRK: τέθεικά σε κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν
NAS: HAVE I MADE YOU) in the presence of Him whom
KJV: nations,) before him whom
INT: I have made you before whom he believed

2 Corinthians 2:17 Adv
GRK: ἐκ θεοῦ κατέναντι θεοῦ ἐν
NAS: in Christ in the sight of God.
INT: of God before God in

2 Corinthians 12:19 Adv
GRK: ὑμῖν ἀπολογούμεθα κατέναντι θεοῦ ἐν
NAS: that we are defending ourselves to you. [Actually], it is in the sight of God
INT: to you we are making a defense before God in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page