κατεργάζεσθαι
Englishman's Concordance
κατεργάζεσθαι (katergazesthai) — 1 Occurrence

Romans 7:18 V-PNM/P
GRK: τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν
NAS: is present in me, but the doing of the good
KJV: but [how] to perform that which is good
INT: but I [the] to work out the right

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page