κατεργαζομένη
Englishman's Concordance
κατεργαζομένη (katergazomenē) — 1 Occurrence

Romans 7:13 V-PPM/P-NFS
GRK: ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον ἵνα
NAS: to be sin by effecting my death
KJV: sin, working death
INT: good to me working out death that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page