κατεργαζόμενοι
Englishman's Concordance
κατεργαζόμενοι (katergazomenoi) — 1 Occurrence

Romans 1:27 V-PPM/P-NMP
GRK: τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν
NAS: men with men committing indecent acts
KJV: men working that which is unseemly,
INT: the shame working out and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page