κατειργάσατο
Englishman's Concordance
κατειργάσατο (kateirgasato) — 3 Occurrences

Romans 7:8 V-AIM-3S
GRK: τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ
NAS: the commandment, produced in me coveting
KJV: by the commandment, wrought in me
INT: the commandment produced in me

Romans 15:18 V-AIM-3S
GRK: ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι'
NAS: Christ has accomplished through
KJV: hath not wrought by me,
INT: of what not produced Christ by

2 Corinthians 7:11 V-AIM-3S
GRK: λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν
NAS: sorrow, has produced in you: what
KJV: carefulness it wrought in you,
INT: to have been grieved how much it produced in you earnestness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page