κατεργασάμενον
Englishman's Concordance
κατεργασάμενον (katergasamenon) — 1 Occurrence

1 Corinthians 5:3 V-APM-AMS
GRK: οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον
NAS: him who has so committed this,
KJV: so done this deed,
INT: so this having produced

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page