κατειργάσθαι
Englishman's Concordance
κατειργάσθαι (kateirgasthai) — 1 Occurrence

1 Peter 4:3 V-RNM/P
GRK: τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους ἐν
NAS: is sufficient [for] [you] to have carried out the desire
KJV: us to have wrought the will
INT: of the Gentiles to have produced having walked in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page