κατεργασάμενοι
Englishman's Concordance
κατεργασάμενοι (katergasamenoi) — 1 Occurrence

Ephesians 6:13 V-APM-NMP
GRK: καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
NAS: day, and having done everything,
KJV: day, and having done all, to stand.
INT: and all things having done to stand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page