καταφρονοῦντας
Englishman's Concordance
καταφρονοῦντας (kataphronountas) — 1 Occurrence

2 Peter 2:10 V-PPA-AMP
GRK: καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας τολμηταί αὐθάδεις
NAS: desires and despise authority.
KJV: and despise government.
INT: and authority despise [They are] daring self-willed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page