ἱεροῦ
Englishman's Concordance
ἱεροῦ (hierou) — 19 Occurrences

Matthew 4:5 N-GNS
GRK: πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ
KJV: on a pinnacle of the temple,
INT: pinnacle of the temple

Matthew 12:6 N-GNS
GRK: ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν
KJV: is [one] greater than the temple.
INT: that the temple a greater is

Matthew 24:1 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο καὶ
KJV: and departed from the temple: and his
INT: from the temple went away and

Matthew 24:1 N-GNS
GRK: οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ
KJV: him the buildings of the temple.
INT: buildings of the temple

Mark 11:16 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ἱεροῦ
KJV: [any] vessel through the temple.
INT: through the temple

Mark 13:1 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ
KJV: went out of the temple, one of his
INT: out of the temple says to him

Mark 13:3 N-GNS
GRK: κατέναντι τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν
KJV: over against the temple, Peter
INT: opposite the temple asked him

Luke 2:37 N-GNS
GRK: ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ
KJV: from the temple, but served
INT: departed the temple with fastings and

Luke 4:9 N-GNS
GRK: πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ εἶπεν
KJV: on a pinnacle of the temple, and said
INT: pinnacle of the temple and said

Luke 21:5 N-GNS
GRK: περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις
KJV: of the temple, how
INT: about the temple that with stones

Luke 22:52 N-GNS
GRK: στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους
KJV: captains of the temple, and
INT: captains of the temple and elders

John 2:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε
KJV: out of the temple, and
INT: from the temple both

John 8:59 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ
KJV: went out of the temple, going through
INT: out of the temple going through

Acts 3:2 N-GNS
GRK: θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην
KJV: the gate of the temple which
INT: gate of the temple called

Acts 3:10 N-GNS
GRK: Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἐπλήσθησαν
KJV: gate of the temple: and
INT: gate of the temple and they were filled

Acts 4:1 N-GNS
GRK: στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ
KJV: the captain of the temple, and
INT: captain of the temple and the

Acts 5:24 N-GNS
GRK: στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ
KJV: the captain of the temple and
INT: [the] captain of the temple and the

Acts 21:30 N-GNS
GRK: ἔξω τοῦ ἱεροῦ καὶ εὐθέως
KJV: him out of the temple: and forthwith
INT: outside the temple and immediately

1 Corinthians 9:13 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ
KJV: [of the things] of the temple? and they which wait
INT: of the temple eat those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page