ἐλάλει
Englishman's Concordance
ἐλάλει (elalei) — 20 Occurrences

Matthew 13:34 V-IIA-3S
GRK: παραβολῆς οὐδὲν ἐλάλει αὐτοῖς
NAS: in parables, and He did not speak to them without
KJV: a parable spake he not
INT: a parable not he spoke to them

Mark 2:2 V-IIA-3S
GRK: θύραν καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν
NAS: the door; and He was speaking the word
KJV: and he preached the word
INT: door and he spoke to them the

Mark 4:33 V-IIA-3S
GRK: παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν
NAS: parables He was speaking the word
KJV: parables spake he the word
INT: parables many he spoke to them the

Mark 4:34 V-IIA-3S
GRK: παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς κατ'
NAS: and He did not speak to them without
KJV: a parable spake he not
INT: parables not spoke he to them in

Mark 7:35 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς
NAS: was removed, and he [began] speaking plainly.
KJV: was loosed, and he spake plain.
INT: of him and he spoke plainly

Mark 8:32 V-IIA-3S
GRK: τὸν λόγον ἐλάλει καὶ προσλαβόμενος
NAS: And He was stating the matter plainly.
KJV: And he spake that saying openly.
INT: the word he spoke And having taken

Mark 14:31 V-IIA-3S
GRK: δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει Ἐὰν δέῃ
NAS: But [Peter] kept saying insistently,
INT: moreover emphatically he said If it is needful

Luke 1:64 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν
NAS: and his tongue [loosed], and he [began] to speak in praise
KJV: [loosed], and he spake, and praised
INT: of him and he spoke blessing

Luke 2:38 V-IIA-3S
GRK: θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
NAS: to God, and continued to speak of Him to all
KJV: unto the Lord, and spake of him
INT: Lord and spoke concerning him

Luke 9:11 V-IIA-3S
GRK: ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ
NAS: Him; and welcoming them, He [began] speaking to them about
KJV: them, and spake unto them
INT: having received them he spoke to them concerning

Luke 24:32 V-IIA-3S
GRK: ἡμῖν ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν
NAS: us while He was speaking to us on the road,
KJV: us, while he talked with us by
INT: us as he was speaking with us on

John 4:27 V-IIA-3S
GRK: μετὰ γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς μέντοι
NAS: and they were amazed that He had been speaking with a woman,
KJV: that he talked with
INT: with a woman he was speaking no one however

John 7:13 V-IIA-3S
GRK: μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ
NAS: no one was speaking openly
KJV: Howbeit no man spake openly of
INT: however publicly spoke concerning him

John 10:6 V-IIA-3S
GRK: ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς
NAS: those things were which He had been saying to them.
KJV: they were which he spake unto them.
INT: it was which he spoke to them

Acts 6:10 V-IIA-3S
GRK: πνεύματι ᾧ ἐλάλει
NAS: with which he was speaking.
KJV: the spirit by which he spake.
INT: spirit by which he spoke

Acts 9:29 V-IIA-3S
GRK: ἐλάλει τε καὶ
NAS: And he was talking and arguing
KJV: And he spake boldly in
INT: he spoke also and

Acts 18:25 V-IIA-3S
GRK: τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν
NAS: in spirit, he was speaking and teaching
KJV: in the spirit, he spake and
INT: in spirit he spoke and taught

Hebrews 4:8 V-IIA-3S
GRK: περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα
NAS: had given them rest, He would not have spoken of another
KJV: not afterward have spoken of another
INT: concerning another [day] would he have spoken after this

Revelation 1:12 V-IIA-3S
GRK: φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ
NAS: the voice that was speaking with me. And having turned
KJV: the voice that spake with me.
INT: voice which spoke with me

Revelation 13:11 V-IIA-3S
GRK: ἀρνίῳ καὶ ἐλάλει ὡς δράκων
NAS: like a lamb and he spoke as a dragon.
KJV: a lamb, and he spake as a dragon.
INT: a lamb and spoke as a dragon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λάθρᾳ — 4 Occ.
λαίλαπος — 1 Occ.
λαῖλαψ — 2 Occ.
λακτίζειν — 2 Occ.
ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page