Марко 8
Bulgarian
1През ония дни, когато пак се беше [събрало] голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им: 2Жалко Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат; 3и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч. 4И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място? 5И попита ги: Колко хляба имате? А те рекоха: Седем. 6И заповяда на народа да насядат на земята; и като взе седемте хляба благодари, разчупи и даваше на учениците Си за да ги сложат. И сложиха ги пред народа, 7Имаха и малко рибички; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях. 8И ядоха и се наситиха; и дигнаха останали къшеи, седем кошници. 9А [ония, които ядоха], бяха около четири хиляди души; и разпусна ги. 10И веднага влезе в ладията с учениците Си и дойде в далманутанските предели.

11И фарисеите излязоха и почнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето. 12А Той въздъхна дълбоко от сърце и рече: Защо тоя род иска знамение? Истина ви казвам: На тоя народ няма да се даде знамение. 13И остави ги, влезе пак [в ладията], и мина на отвъдната страна.

14Но учениците Му забравиха да вземат хляб, и нямаха със себе си в ладията повече от един хляб. 15И Той им заръча, казвайки: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода. 16И те разискваха помежду си, думайки: Това е защото нямаме хляб. 17А Исус, като разбра това; рече им: Защо разисквате загдето нямате хляб? Още ли не разбирате, нито разумявате? Окаменено ли е сърцето ви? 18Като имате очи, не виждате ли? и като имате уши, не чувате ли? и не помните ли? 19Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко кошове пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Дванадесет. 20И когато седемте- на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи дигнахте? Казват Му: Седем. 21И каза им: Не разбирате ли още?

22Дохождат във Витсаида. И довеждат при Него един слепец и молят Му се да се докосне до него. 23И Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото, и, като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо? 24И той, като подигна очи, каза: Виждам човеците; защото виждам [неща] като дървета, които ходят. 25После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя, и виждаше всичко ясно. 26И изпрати го у дома му, и каза: Не влизай в селото, [[нито казвай това някому в селото]].

27И излезе Исус с учениците Си по селата на Кесария Филипова; и по пътя попита учениците Си, като им каза: Според както казват хората: Кой съм Аз? 28А те в отговор Му казаха: Иоан Кръстител; други- Илия; а трети- един от пророците. 29Тогава ги попита: Но според както вие казвате: Кой съм? Петър в отговор Му каза: Ти си Христос. 30И заръча им никому да не казват за Него.

31И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне. 32И явно говореше тая дума. А Петър Го взе [настрана] и почна да Го мъмри. 33А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петра, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.

34И повика народа заедно с учениците Си и рече им: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, и [така] нека Ме следва. 35Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене и за благовестието, ще го спаси. 36Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си? 37Защото какво би дал човек в замяна на живота си? 38Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 7
Top of Page
Top of Page