Левит 14
Bulgarian
1Господ говори още на Моисея, казвайки: 2Ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника; 3и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, 4тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена [вълна] и исоп; 5и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода. 6После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената [вълна] и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над текущата вода птиче; 7и седем пъти да поръси очищаемия от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето. 8Тогава очищаемият да изпере дрехите си, да обръсне всичката си коса и да се окъпе във вода и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дена. 9И на седмия ден да обръсне всичката коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне, и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.

10А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, и едно едногодишно женско агне, и три десети [от ефа] чисто брашно за хлебен принос омесен с дървено масло, и един лог дървено масло; 11и свещеникът, който го очиства, да представи очищаемия и тия неща пред Господа на входа на шатъра за срещане. 12Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги подвижи за движим принос пред Господа; 13и да заколи агнето на мястото, гдето колят приноса за грях и всеизгарянето, на свето място; защото приносът за престъпление, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвет. 14После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога. 15След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка; 16и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от маслото пред Господа; 17и от останалото масло, което има в дланта си, свещеникът да тури [на] края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога, върху кръвта на приноса за престъпление; 18а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа. 19Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето; 20и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист.

21Но ако [очищаемият] е сиромах та не му стига ръка, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета [от ефа] чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло, 22и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото всеизгаряне; 23и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа. 24Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа; 25и да заколи агнето на приноса за престъпление и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога. 26След това, свещеникът да излее от дървеното масло в дланта на лявата си ръка; 27и от маслото, което има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа; 28и свещеникът да тури от маслото, което има в дланта си, на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога, на туй място, гдето е кръвта от приноса за престъпление; 29а останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, за да извърши умилостивение за него пред Господа. 30После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил; 31каквото би намерил: едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа. 32Това е законът за онзи, който има рана от проказа, и не му стига ръка [да достави всичко] за очистването си.

33Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

34Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и туря зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате, 35тогава оня, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника, като каже: Струва ми се, че има язва в къщата. 36И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразнят къщата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата. 37Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от [повърхността на] стената, 38тогава свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена. 39А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и, ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата, 40тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е язвата и да ги хвърлят вън от града на нечисто място; 41и да накара да остържат къщата навсякъде извътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто място; 42и да вземат други камъни, които да вложат вместо ония камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата.

43Но ако пак дойде язвата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат, 44тогава свещеникът да влезе и да прегледа: ако се е разпростряла язвата в къщата, това е люта проказа в къщата; тя е нечиста. 45Нека съборят къщата, камъните й, дърветата й и всичката вар на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто място. 46При това, който влезе в къщата през цялото време, през което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта. 47А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си.

48Но, като влезе свещеникът та прегледа, и, ето, язвата в къщата не се е разпростряла след измазването и, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е изцеляла. 49А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена [вълна] и исоп; 50и да заколи едното птиче в пръстен съд над текуща вода; 51да вземе кедровото дърво, исопа, червената [вълна] и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в текущата вода, и да поръси къщата седем пъти. 52Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената [вълна]. 53А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста.

54Това е законът за всяка рана от проказа и от кел, 55и за проказа на дреха и на къща, 56и за оток, за краста и за лъскави петна, 57за да учи, кога е [нещо] нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 13
Top of Page
Top of Page