Ефесяни 4
Bulgarian
1И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, 2със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов, 3и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. 4[Има] едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: 5един Господ, една вяра, едно кръщение, 6един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.

7А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал

8Затова казва:- "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".

9(А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [[по-напред]] слязъл в местата по-долни от земята. 10Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). 11И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 12за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 13докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 14за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; 15но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, 16от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

17Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, 18помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; 19които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. 20Но вие не сте така познали Христа; 21понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), 22да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, 23да се обновите в духа на своя ум, 24и да се облечете в новия човек, създаден по [образа на] Бога в правда и светост на истината.

25Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг. 26Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви; 27нито давайте място на дявола. 28Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си [нещо] полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. 29Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; 30и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, 31всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; 32а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page