T'hilim 22
Psalm 22 Aleppo Codex
1א למנצח על-אילת השחר  מזמור לדוד ב אלי אלי למה עזבתני  רחוק מישועתי דברי שאגתי

2ג אלהי--אקרא יומם ולא תענה  ולילה ולא-דמיה לי

3ד ואתה קדוש--  יושב תהלות ישראל

4ה בך בטחו אבתינו  בטחו ותפלטמו

5ו אליך זעקו ונמלטו  בך בטחו ולא-בושו

6ז ואנכי תולעת ולא-איש  חרפת אדם ובזוי עם

7ח כל-ראי ילעגו לי  יפטירו בשפה יניעו ראש

8ט גל אל-יהוה יפלטהו  יצילהו כי חפץ בו

9י כי-אתה גחי מבטן  מבטיחי על-שדי אמי

10יא עליך השלכתי מרחם  מבטן אמי אלי אתה

11יב אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה  כי-אין עוזר

12יג סבבוני פרים רבים  אבירי בשן כתרוני

13יד פצו עלי פיהם  אריה טרף ושאג

14טו כמים נשפכתי--  והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג  נמס בתוך מעי

15טז יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי  ולעפר-מות תשפתני

16יז כי סבבוני כלבים  עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי

17יח אספר כל-עצמותי  המה יביטו יראו-בי

18יט יחלקו בגדי להם  ועל-לבושי יפילו גורל

19כ ואתה יהוה אל-תרחק  אילותי לעזרתי חושה

20כא הצילה מחרב נפשי  מיד-כלב יחידתי

21כב הושיעני מפי אריה  ומקרני רמים עניתני

22כג אספרה שמך לאחי  בתוך קהל אהללך

23כד יראי יהוה הללוהו--  כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו  כל-זרע ישראל

24כה כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני--  ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו  שמע

25כו מאתך תהלתי  בקהל רב--נדרי אשלם נגד יראיו

26כז יאכלו ענוים וישבעו--  יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם  לעד

27כח יזכרו וישבו אל-יהוה--  כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך  כל-משפחות גוים

28כט כי ליהוה המלוכה  ומשל בגוים

29ל אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ--  לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו  לא חיה

30לא זרע יעבדנו  יספר לאדני לדור

31לב יבאו ויגידו צדקתו  לעם נולד כי עשה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 21
Top of Page
Top of Page