Yesha'yah 43
Isaiah 43 Aleppo Codex
1א ועתה כה אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל  אל תירא כי גאלתיך קראתי בשמך לי אתה

2ב כי תעבר במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך  כי תלך במו אש לא תכוה ולהבה לא תבער בך

3ג כי אני יהוה אלהיך קדוש ישראל מושיעך נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך

4ד מאשר יקרת בעיני נכבדת ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך ולאמים תחת נפשך

5ה אל תירא כי אתך אני  ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך

6ו אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ

7ז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו  יצרתיו אף עשיתיו

8ח הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו

9ט כל הגוים נקבצו יחדו ויאספו לאמים--מי בהם יגיד זאת וראשנות ישמיענו יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת

10י אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי  למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא--לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה  {ס}

11יא אנכי אנכי יהוה ואין מבלעדי מושיע

12יב אנכי הגדתי והושעתי והשמעתי--ואין בכם זר ואתם עדי נאם יהוה ואני אל

13יג גם מיום אני הוא ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה  {ס}

14יד כה אמר יהוה גאלכם קדוש ישראל  למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם וכשדים באניות רנתם

15טו אני יהוה קדושכם בורא ישראל מלככם  {ס}

16טז כה אמר יהוה הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה

17יז המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו

18יח אל תזכרו ראשנות וקדמניות אל תתבננו

19יט הנני עשה חדשה עתה תצמח הלוא תדעוה אף אשים במדבר דרך בישמון נהרות

20כ תכבדני חית השדה תנים ובנות יענה  כי נתתי במדבר מים נהרות בישימן להשקות עמי בחירי

21כא עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו  {ס}

22כב ולא אתי קראת יעקב  כי יגעת בי ישראל

23כג לא הביאת לי שה עלתיך וזבחיך לא כבדתני לא העבדתיך במנחה ולא הוגעתיך בלבונה

24כד לא קנית לי בכסף קנה וחלב זבחיך לא הרויתני אך העבדתני בחטאותיך הוגעתני בעונתיך

25כה אנכי אנכי הוא מחה פשעיך למעני  וחטאתיך לא אזכר

26כו הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק

27כז אביך הראשון חטא ומליציך פשעו בי

28כח ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Isaiah 42
Top of Page
Top of Page