Yesha'yah 1
Isaiah 1 Aleppo Codex
1א חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם--בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה

2ב שמעו שמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר  בנים גדלתי ורוממתי והם פשעו בי

3ג ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן

4ד הוי גוי חטא עם כבד עון--זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדוש ישראל--נזרו אחור

5ה על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראש לחלי וכל לבב דוי

6ו מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן

7ז ארצכם שממה עריכם שרפות אש אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושממה כמהפכת זרים

8ח ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשה כעיר נצורה

9ט לולי יהוה צבאות הותיר לנו שריד כמעט--כסדם היינו לעמרה דמינו  {פ}

10י שמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה

11יא למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי

12יב כי תבאו לראות פני--מי בקש זאת מידכם רמס חצרי

13יג לא תוסיפו הביא מנחת שוא--קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה

14יד חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשא

15טו ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם--גם כי תרבו תפלה אינני שמע  ידיכם דמים מלאו

16טז רחצו הזכו--הסירו רע מעלליכם מנגד עיני  חדלו הרע

17יז למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה  {ס}

18יח לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו

19יט אם תאבו ושמעתם--טוב הארץ תאכלו

20כ ואם תמאנו ומריתם--חרב תאכלו כי פי יהוה דבר  {פ}

21כא איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה--ועתה מרצחים

22כב כספך היה לסיגים סבאך מהול במים

23כג שריך סוררים וחברי גנבים--כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם  {ס}

24כד לכן נאם האדון יהוה צבאות--אביר ישראל  הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי

25כה ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך

26כו ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק--קריה נאמנה

27כז ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

28כח ושבר פשעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו

29כט כי יבשו מאילים אשר חמדתם ותחפרו--מהגנות אשר בחרתם

30ל כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשר מים אין לה

31לא והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם יחדו ואין מכבה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Song of Solomon 8
Top of Page
Top of Page