Shir Hashirim 8
Song of Solomon 8 Aleppo Codex
1א מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבזו לי

2ב אנהגך אביאך אל בית אמי--תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני

3ג שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני

4ד השבעתי אתכם בנות ירושלם  מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

5ה מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך--שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך

6ו שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך--כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה--רשפי אש שלהבתיה

7ז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה--בוז יבוזו לו  {ס}

8ח אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה

9ט אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז

10י אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום  {פ}

11יא כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים  איש יבא בפריו אלף כסף

12יב כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו

13יג היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך--השמיעני

14יד ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים--על הרי בשמים  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Song of Solomon 7
Top of Page
Top of Page