Y'chizki'el 27
Ezekiel 27 Aleppo Codex
1א ויהי דבר יהוה אלי לאמר 2ב ואתה בן אדם שא על צר קינה

3ג ואמרת לצור הישבתי (הישבת) על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים  {ס}  כה אמר אדני יהוה צור את אמרת אני כלילת יפי

4ד בלב ימים גבוליך בניך כללו יפיך

5ה ברושים משניר בנו לך את כל לחתים ארז מלבנון לקחו לעשות תרן עליך

6ו אלונים מבשן עשו משוטיך קרשך עשו שן בת אשרים מאיי כתים

7ז שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישה היה מכסך

8ח ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך

9ט זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך

10י פרס ולוד ופוט היו בחילך אנשי מלחמתך מגן וכובע תלו בך המה נתנו הדרך 11יא בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על חומותיך סביב--המה כללו יפיך

12יב תרשיש סחרתך מרב כל הון בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך 13יג יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך 14יד מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך 15טו בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים (והבנים) השיבו אשכרך 16טז ארם סחרתך מרב מעשיך בנפך ארגמן ורקמה ובוץ וראמת וכדכד נתנו בעזבוניך 17יז יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך 18יח דמשק סחרתך ברב מעשיך מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר 19יט ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה 20כ דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה 21כא ערב וכל נשיאי קדר המה סחרי ידך בכרים ואילם ועתודים בם סחריך 22כב רכלי שבא ורעמה המה רכליך בראש כל בשם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך 23כג חרן וכנה ועדן רכלי שבא אשור כלמד רכלתך 24כד המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך

25כה אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים

26כו במים רבים הבאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים

27כז הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך

28כח לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות

29כט וירדו מאניותיהם כל תפשי משוט--מלחים כל חבלי הים  אל הארץ יעמדו

30ל והשמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על ראשיהם באפר יתפלשו

31לא והקריחו אליך קרחה וחגרו שקים ובכו אליך במר נפש מספד מר

32לב ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך  מי כצור כדמה בתוך הים

33לג בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי ארץ

34לד עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו

35לה כל ישבי האיים שממו עליך ומלכיהם שערו שער רעמו פנים

36לו סחרים בעמים שרקו עליך בלהות היית ואינך עד עולם  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 26
Top of Page
Top of Page