Judges 6
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·'a·su ve·nei-yis·ra·'el ha·ra be·'ei·nei ha·shem; vai·yit·te·nem ha·shem be·yad-mid·yan she·va sha·nim. 2vat·ta·'az yad-mid·yan al-yis·ra·'el; mip·pe·nei mid·yan a·su la·hem be·nei yis·ra·'el et-ham·min·ha·ro·vt a·sher be·ha·rim, ve·'et-ham·me·'a·ro·vt ve·'et-ham·me·tza·do·vt. 3ve·ha·yah im-za·ra yis·ra·'el; ve·'a·lah mid·yan va·'a·ma·lek u·ve·nei-ke·dem ve·'a·lu a·lav. 4vai·ya·cha·nu a·lei·hem vai·yash·chi·tu et-ye·vul ha·'a·retz, ad-bo·v·'a·cha az·zah; ve·lo-yash·'i·ru mich·yah be·yis·ra·'el, ve·seh va·sho·vr va·cha·mo·vr. 5ki hem u·mik·nei·hem ya·'a·lu ve·'a·ho·lei·hem ya·vo·'u ch u·va·'u k che·dei-ar·beh la·rov, ve·la·hem ve·lig·mal·lei·hem ein mis·par; vai·ya·vo·'u va·'a·retz le·sha·cha·tah. 6vai·yid·dal yis·ra·'el me·'od mip·pe·nei mid·yan; vai·yiz·'a·ku ve·nei-yis·ra·'el el-ha·shem. f

7vay·hi ki-za·'a·ku ve·nei-yis·ra·'el el-ha·shem; al o·do·vt mid·yan. 8vai·yish·lach ha·shem ish na·vi el-be·nei yis·ra·'el; vai·yo·mer la·hem koh-a·mar ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el a·no·chi he·'e·lei·ti et·chem mim·mitz·ra·yim, va·'o·tzi et·chem mib·beit a·va·dim. 9va·'a·tzil et·chem mi·yad mitz·ra·yim, u·mi·yad kol-lo·cha·tzei·chem; va·'a·ga·resh o·v·tam mip·pe·nei·chem, va·'et·te·nah la·chem et-ar·tzam. 10va·'o·me·rah la·chem a·ni ha·shem e·lo·hei·chem, lo ti·re·'u et-e·lo·hei ha·'e·mo·ri, a·sher at·tem yo·vsh·vim be·'ar·tzam; ve·lo she·ma'·tem be·ko·v·li. f

11vai·ya·vo mal·'ach ha·shem vai·ye·shev ta·chat ha·'e·lah a·sher be·'a·fe·rah, a·sher le·yo·v·'ash a·vi ha·'ez·ri; ve·gid·'o·vn be·nov cho·vet chit·tim bag·gat, le·ha·nis mip·pe·nei mid·yan. 12vai·ye·ra e·lav mal·'ach ha·shem; vai·yo·mer e·lav, ha·shem im·me·cha gib·bo·vr he·cha·yil. 13vai·yo·mer e·lav gid·'o·vn bi a·do·ni, ve·yesh ha·shem im·ma·nu, ve·lam·mah me·tza·'at·nu kol-zot; ve·'ai·yeh chol-nif·le·'o·tav a·sher sip·pe·ru-la·nu a·vo·v·tei·nu le·mor ha·lo mim·mitz·ra·yim he·'e·la·nu ha·shem, ve·'at·tah ne·ta·sha·nu ha·shem, vai·yit·te·ne·nu be·chaf-mid·yan. 14vai·yi·fen e·lav ha·shem, vai·yo·mer lech be·cho·cha·cha zeh, ve·ho·v·sha'·ta et-yis·ra·'el mik·kaf mid·yan; ha·lo she·lach·ti·cha. 15vai·yo·mer e·lav bi a·do·nai, bam·mah o·v·shi·a' et-yis·ra·'el; hin·neh al·pi had·dal bim·na·sheh, ve·'a·no·chi ha·tza·'ir be·veit a·vi. 16vai·yo·mer e·lav ha·shem, ki eh·yeh im·mach; ve·hik·ki·ta et-mid·yan ke·'ish e·chad.

17vai·yo·mer e·lav, im-na ma·tza·ti chen be·'ei·nei·cha; ve·'a·si·ta li o·vt, sha·'at·tah me·dab·ber im·mi. 18al-na ta·mush miz·zeh ad-bo·'i e·lei·cha, ve·ho·tze·ti et-min·cha·ti, ve·hin·nach·ti le·fa·nei·cha; vai·yo·mar a·no·chi e·shev ad shu·ve·cha.

19ve·gid·'o·vn ba vai·ya·'as ge·di-iz·zim ve·'ei·fat-ke·mach ma·tzo·vt, hab·ba·sar sam bas·sal, ve·ham·ma·rak sam bap·pa·rur; vai·yo·v·tze e·lav el-ta·chat ha·'e·lah vai·yag·gash. s 20vai·yo·mer e·lav mal·'ach ha·'e·lo·him kach et-hab·ba·sar ve·'et-ham·ma·tzo·vt ve·han·nach el-has·se·la hal·laz, ve·'et-ham·ma·rak she·fo·vch; vai·ya·'as ken. 21vai·yish·lach mal·'ach ha·shem et-ke·tzeh ham·mish·'e·net a·sher be·ya·dov, vai·yig·ga bab·ba·sar u·vam·ma·tzo·vt; vat·ta·'al ha·'esh min-ha·tzur vat·to·chal et-hab·ba·sar ve·'et-ham·ma·tzo·vt, u·mal·'ach ha·shem, ha·lach me·'ei·nav. 22vai·yar· gid·'o·vn, ki-mal·'ach ha·shem hu; s vai·yo·mer gid·'o·vn a·hah a·do·nai ha·shem, ki-al-ken ra·'i·ti mal·'ach ha·shem, pa·nim el-pa·nim. 23vai·yo·mer lov ha·shem sha·lo·vm le·cha al-ti·ra; lo ta·mut.

24vai·yi·ven sham gid·'o·vn miz·be·ach la·shem, vai·yik·ra-lov ha·shem sha·lo·vm; ad hai·yo·vm haz·zeh, o·v·den·nu be·'a·fe·rat a·vi ha·'ez·ri. f

25vay·hi bal·lay·lah ha·hu vai·yo·mer lov ha·shem kach et-par-ha·sho·vr a·sher le·'a·vi·cha, u·far ha·she·ni she·va sha·nim; ve·ha·ras·ta et-miz·bach hab·ba·'al a·sher le·'a·vi·cha, ve·'et-ha·'a·she·rah a·sher-a·lav tich·rot. 26u·va·ni·ta miz·be·ach la·shem e·lo·hei·cha al rosh ham·ma·'o·vz haz·zeh bam·ma·'a·ra·chah; ve·la·kach·ta et-hap·par ha·she·ni, ve·ha·'a·li·ta o·v·lah, ba·'a·tzei ha·'a·she·rah a·sher tich·rot. 27vai·yik·kach gid·'o·vn a·sa·rah a·na·shim me·'a·va·dav, vai·ya·'as ka·'a·sher dib·ber e·lav ha·shem; vay·hi ka·'a·sher ya·re et-beit a·viv ve·'et-an·shei ha·'ir me·'a·so·vt yo·v·mam vai·ya·'as la·ye·lah.

28vai·yash·ki·mu an·shei ha·'ir bab·bo·ker, ve·hin·neh nut·tatz miz·bach hab·ba·'al, ve·ha·'a·she·rah a·sher-a·lav ko·ra·tah; ve·'et hap·par ha·she·ni, ho·'a·lah, al-ham·miz·be·ach hab·ba·n?. 29vai·yo·me·ru ish el-re·'e·hu, mi a·sah had·da·var haz·zeh; vai·yid·re·shu vay·vak·shu, vai·yo·me·ru, gid·'o·vn ben-yo·v·'ash, a·sah had·da·var haz·zeh. 30vai·yo·me·ru an·shei ha·'ir el-yo·v·'ash, ho·v·tze et-bin·cha ve·ya·mot; ki na·tatz et-miz·bach hab·ba·'al, ve·chi cha·rat ha·'a·she·rah a·sher-a·lav. 31vai·yo·mer yo·v·'ash le·chol a·sher-a·me·du a·lav ha·'at·tem te·ri·vun lab·ba·'al im-at·tem to·v·shi·'un o·v·tov, a·sher ya·riv lov yu·mat ad-hab·bo·ker; im-e·lo·him hu ya·rev lov, ki na·tatz et-miz·be·chov. 32vai·yik·ra-lov vai·yo·vm-ha·hu ye·rub·ba·'al le·mor; ya·rev bov hab·ba·'al, ki na·tatz et-miz·be·chov. f

33ve·chol-mid·yan va·'a·ma·lek u·ve·nei-ke·dem ne·'es·fu yach·dav; vai·ya·'av·ru vai·ya·cha·nu be·'e·mek yiz·re·'el. 34ve·ru·ach ha·shem, la·ve·shah et-gid·'o·vn; vai·yit·ka ba·sho·v·far, vai·yiz·za·'ek a·vi·'e·zer a·cha·rav. 35u·mal·'a·chim sha·lach be·chol-me·na·sheh, vai·yiz·za·'ek gam-hu a·cha·rav; u·mal·'a·chim sha·lach be·'a·sher u·viz·vu·lun u·ve·naf·ta·li, vai·ya·'a·lu lik·ra·tam.

36vai·yo·mer gid·'o·vn el-ha·'e·lo·him; im-yesh·cha mo·v·shi·a' be·ya·di et-yis·ra·'el ka·'a·sher dib·bar·ta. 37hin·neh a·no·chi ma·tzig et-giz·zat ha·tze·mer bag·go·ren; im tal yih·yeh al-hag·giz·zah le·vad·dah ve·'al-kol-ha·'a·retz cho·rev, ve·ya·da'·ti ki-to·v·shi·a' be·ya·di et-yis·ra·'el ka·'a·sher dib·bar·ta. 38vay·hi-chen vai·yash·kem mim·ma·cho·rat, vai·ya·zar et-hag·giz·zah; vai·yi·metz tal min-hag·giz·zah, me·lo·v has·se·fel ma·yim. 39vai·yo·mer gid·'o·vn el-ha·'e·lo·him, al-yi·char ap·pe·cha bi, va·'a·dab·be·rah ach hap·pa·'am; a·nas·seh na-rak-hap·pa·'am bag·giz·zah, ye·hi-na cho·rev el-hag·giz·zah le·vad·dah, ve·'al-kol-ha·'a·retz yih·yeh-tal. 40vai·ya·'as e·lo·him ken bal·lay·lah ha·hu; vay·hi-cho·rev el-hag·giz·zah le·vad·dah, ve·'al-kol-ha·'a·retz ha·yah tal. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 5
Top of Page
Top of Page