Judges 7
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yash·kem ye·rub·ba·'al hu gid·'o·vn ve·chol-ha·'am a·sher it·tov, vai·ya·cha·nu al-ein cha·rod; u·ma·cha·neh mid·yan ha·yah-lov mi·tza·fo·vn, mig·giv·'at ham·mo·v·reh ba·'e·mek.

2vai·yo·mer ha·shem el-gid·'o·vn, rav ha·'am a·sher it·tach, mit·tit·ti et-mid·yan be·ya·dam; pen-yit·pa·'er a·lai yis·ra·'el le·mor, ya·di ho·v·shi·'ah li. 3ve·'at·tah ke·ra na be·'a·ze·nei ha·'am le·mor, mi-ya·re ve·cha·red, ya·shov ve·yitz·por me·har hag·gil·'ad; vai·ya·shav min-ha·'am es·rim u·she·na·yim e·lef, va·'a·se·ret a·la·fim nish·'a·ru. s

4vai·yo·mer ha·shem el-gid·'o·vn o·vd ha·'am rav ho·v·red o·v·tam el-ham·ma·yim, ve·'etz·re·fen·nu le·cha sham; ve·ha·yah a·sher o·mar e·lei·cha zeh ye·lech it·tach hu ye·lech it·tach, ve·chol a·sher-o·mar e·lei·cha zeh lo-ye·lech im·mach, hu lo ye·lech. 5vai·yo·v·red et-ha·'am el-ham·ma·yim; s vai·yo·mer ha·shem el-gid·'o·vn kol a·sher-ya·lok bil·sho·v·nov min-ham·ma·yim ka·'a·sher ya·lok hak·ke·lev ta·tzig o·v·tov le·vad, ve·chol a·sher-yich·ra al-bir·kav lish·to·vt. 6vay·hi mis·par ha·ma·lak·kim be·ya·dam el-pi·hem, she·losh me·'o·vt ish; ve·chol ye·ter ha·'am, ka·re·'u al-bir·chei·hem lish·to·vt ma·yim. s 7vai·yo·mer ha·shem el-gid·'o·vn bish·losh me·'o·vt ha·'ish ha·ma·lak·kim o·v·shi·a' et·chem, ve·na·tat·ti et-mid·yan be·ya·de·cha; ve·chol-ha·'am, ye·le·chu ish lim·ko·mov. 8vai·yik·chu et-tze·dah ha·'am be·ya·dam ve·'et sho·vf·ro·tei·hem ve·'et kol-ish yis·ra·'el shil·lach ish le·'o·ha·lav, u·vish·losh-me·'o·vt ha·'ish he·che·zik; u·ma·cha·neh mid·yan, ha·yah lov mit·ta·chat ba·'e·mek. f

9vay·hi bal·lay·lah ha·hu, vai·yo·mer e·lav ha·shem, kum red bam·ma·cha·neh; ki ne·tat·tiv be·ya·de·cha. 10ve·'im-ya·re at·tah la·re·det; red at·tah u·fu·rah na·'ar·cha el-ham·ma·cha·neh. 11ve·sha·ma'·ta mah-ye·dab·be·ru, ve·'a·char te·che·zak·nah ya·dei·cha, ve·ya·rad·ta bam·ma·cha·neh; vai·ye·red hu u·fu·rah na·'a·rov, el-ke·tzeh ha·cha·mu·shim a·sher bam·ma·cha·neh. 12u·mid·yan va·'a·ma·lek ve·chol-be·nei-ke·dem no·fe·lim ba·'e·mek, ka·'ar·beh la·rov; ve·lig·mal·lei·hem ein mis·par, ka·cho·vl she·'al-se·fat hai·yam la·rov. 13vai·ya·vo gid·'o·vn, ve·hin·neh-ish, me·sap·per le·re·'e·hu cha·lo·vm; vai·yo·mer hin·neh cha·lo·vm cha·lam·ti ve·hin·neh tze·lo·vl ch tze·lil k le·chem se·'o·rim mit·hap·pech be·ma·cha·neh mid·yan, vai·ya·vo ad-ha·'o·hel vai·yak·ke·hu vai·yip·pol vai·ya·haf·che·hu le·ma'·lah ve·na·fal ha·'o·hel. 14vai·ya·'an re·'e·hu vai·yo·mer ein zot, bil·ti im-che·rev gid·'o·vn ben-yo·v·'ash ish yis·ra·'el; na·tan ha·'e·lo·him be·ya·dov, et-mid·yan ve·'et-kol-ham·ma·cha·neh. f

15vay·hi chish·mo·a' gid·'o·vn et-mis·par ha·cha·lo·vm ve·'et-shiv·rov vai·yish·ta·chu; vai·ya·shav el-ma·cha·neh yis·ra·'el, vai·yo·mer ku·mu, ki-na·tan ha·shem be·yed·chem et-ma·cha·neh mid·yan. 16vai·ya·chatz et-she·losh-me·'o·vt ha·'ish she·lo·shah ra·shim; vai·yit·ten sho·v·fa·ro·vt be·yad-kul·lam ve·chad·dim re·kim, ve·lap·pi·dim be·to·vch hak·kad·dim. 17vai·yo·mer a·lei·hem, mim·men·ni tir·'u ve·chen ta·'a·su; ve·hin·neh a·no·chi va bik·tzeh ham·ma·cha·neh, ve·ha·yah cha·'a·sher-e·'e·seh ken ta·'a·sun. 18ve·ta·ka'·ti ba·sho·v·far, a·no·chi ve·chol-a·sher it·ti; u·te·ka'·tem ba·sho·v·fa·ro·vt gam-at·tem se·vi·vo·vt kol-ham·ma·cha·neh, va·'a·mar·tem la·shem u·le·gid·'o·vn. f

19vai·ya·vo gid·'o·vn u·me·'ah-ish a·sher-it·tov bik·tzeh ham·ma·cha·neh rosh ha·'ash·mo·ret hat·ti·cho·v·nah, ach ha·kem he·ki·mu et-ha·sho·me·rim; vai·yit·ke·'u ba·sho·v·fa·ro·vt, ve·na·fo·vtz hak·kad·dim a·sher be·ya·dam. 20vai·yit·ke·'u she·lo·shet ha·ra·shim ba·sho·v·fa·ro·vt vai·yish·be·ru hak·kad·dim vai·ya·cha·zi·ku ve·yad-se·m·'o·v·lam bal·lap·pi·dim, u·ve·yad-ye·mi·nam, ha·sho·v·fa·ro·vt lit·ko·v·a'; vai·yik·re·'u, che·rev la·shem u·le·gid·'o·vn. 21vai·ya·'am·du ish tach·tav, sa·viv lam·ma·cha·neh; vai·ya·ratz kol-ham·ma·cha·neh vai·ya·ri·'u vai·ya·ni·su ch vai·ya·nu·su. k 22vai·yit·ke·'u she·losh-me·'o·vt ha·sho·v·fa·ro·vt vai·ya·sem ha·shem et che·rev ish be·re·'e·hu u·ve·chol-ham·ma·cha·neh; vai·ya·nas ham·ma·cha·neh ad-beit ha·shit·tah tze·re·ra·tah, ad se·fat-a·vel me·cho·v·lah al-tab·bat. 23vai·yi·tza·'ek ish-yis·ra·'el min·naf·ta·li u·min-a·sher u·min-kol-me·na·sheh; vai·yir·de·fu a·cha·rei mid·yan.

24u·mal·'a·chim sha·lach gid·'o·vn be·chol-har ef·ra·yim le·mor re·du lik·rat mid·yan ve·lich·du la·hem et-ham·ma·yim, ad beit ba·rah ve·'et-hai·yar·den; vai·yi·tza·'ek kol-ish ef·ra·yim vai·yil·ke·du et-ham·ma·yim, ad beit ba·rah ve·'et-hai·yar·den. 25vai·yil·ke·du she·nei-sa·rei mid·yan et-o·rev ve·'et-ze·'ev vai·ya·har·gu et-o·v·rev be·tzur-o·v·rev ve·'et-ze·'ev ha·re·gu ve·ye·kev-ze·'ev, vai·yir·de·fu el-mid·yan; ve·rosh-o·rev u·ze·'ev, he·vi·'u el-gid·'o·vn, me·'e·ver lai·yar·den.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 6
Top of Page
Top of Page