Judges 16
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ye·lech shim·sho·vn az·za·tah; vai·yar·-sham i·shah zo·v·nah, vai·ya·vo e·lei·ha. 2la·'az·za·tim le·mor ba shim·sho·vn hen·nah, vai·ya·sob·bu vai·ye·'er·vu-lov chol-hal·lay·lah be·sha·'ar ha·'ir; vai·yit·cha·re·shu chol-hal·lay·lah le·mor, ad-o·vr hab·bo·ker va·har·ge·nu·hu. 3vai·yish·kav shim·sho·vn ad-cha·tzi hal·lay·lah vai·ya·kam ba·cha·tzi hal·lay·lah vai·ye·'e·choz be·dal·to·vt sha·'ar-ha·'ir u·vish·tei ham·me·zu·zo·vt, vai·yis·sa·'em im-hab·be·ri·ach, vai·ya·sem al-ke·te·fav; vai·ya·'a·lem el-rosh ha·har, a·sher al-pe·nei chev·ro·vn. f

4vay·hi a·cha·rei-chen, vai·ye·'e·hav i·shah be·na·chal so·rek; u·she·mah de·li·lah. 5vai·ya·'a·lu e·lei·ha sar·nei fe·lish·tim vai·yo·me·ru lah pat·ti o·v·tov u·re·'i bam·meh ko·chov ga·do·vl, u·vam·meh nu·chal lov, va·'a·sar·nu·hu le·'an·no·tov; va·'a·nach·nu nit·tan-lach, ish e·lef u·me·'ah ka·sef. 6vat·to·mer de·li·lah el-shim·sho·vn, hag·gi·dah-na li, bam·meh ko·cha·cha ga·do·vl; u·vam·meh te·'a·ser le·'an·no·v·te·cha. 7vai·yo·mer e·lei·ha shim·sho·vn, im-ya·'as·ru·ni be·shiv·'ah ye·ta·rim la·chim a·sher lo-cho·ra·vu ve·cha·li·ti ve·ha·yi·ti ke·'a·chad ha·'a·dam. 8vai·ya·'a·lu-lah sar·nei fe·lish·tim shiv·'ah ye·ta·rim la·chim a·sher lo-cho·ra·vu; vat·ta·'as·re·hu ba·hem. 9ve·ha·'o·rev yo·shev lah ba·che·der, vat·to·mer e·lav, pe·lish·tim a·lei·cha shim·sho·vn; vay·nat·tek et-hay·ta·rim, ka·'a·sher yin·na·tek pe·til-han·ne·'o·ret ba·ha·ri·chov esh, ve·lo no·v·da ko·chov.

10vat·to·mer de·li·lah el-shim·sho·vn, hin·neh he·tal·ta bi, vat·te·dab·ber e·lai ke·za·vim; at·tah hag·gi·dah-na li, bam·meh te·'a·ser. 11vai·yo·mer e·lei·ha, im-a·so·vr ya·'as·ru·ni ba·'a·vo·tim cha·da·shim, a·sher lo-na·'a·sah va·hem me·la·chah; ve·cha·li·ti ve·ha·yi·ti ke·'a·chad ha·'a·dam. 12vat·tik·kach de·li·lah a·vo·tim cha·da·shim vat·ta·'as·re·hu va·hem vat·to·mer e·lav pe·lish·tim a·lei·cha shim·sho·vn, ve·ha·'o·rev yo·shev be·cha·der; vay·nat·te·kem me·'al ze·ro·'o·tav ka·chut.

13vat·to·mer de·li·lah el-shim·sho·vn ad-hen·nah he·tal·ta bi vat·te·dab·ber e·lai ke·za·vim, hag·gi·dah li, bam·meh te·'a·ser; vai·yo·mer e·lei·ha, im-ta·'ar·gi et-she·va mach·le·fo·vt ro·shi im-ham·mas·sa·chet. 14vat·tit·ka bai·ya·ted, vat·to·mer e·lav, pe·lish·tim a·lei·cha shim·sho·vn; vai·yi·katz mi·she·na·tov, vai·yis·sa et-hay·tad ha·'e·reg ve·'et-ham·mas·sa·chet.

15vat·to·mer e·lav eich to·mar a·hav·tich, ve·lib·be·cha ein it·ti; zeh sha·losh pe·'a·mim he·tal·ta bi, ve·lo-hig·gad·ta li, bam·meh ko·cha·cha ga·do·vl. 16vay·hi ki-he·tzi·kah lov vid·va·rei·ha kol-hai·ya·mim vat·te·'a·la·tze·hu; vat·tik·tzar naf·shov la·mut. 17vai·yag·ged-lah et-kol-lib·bov vai·yo·mer lah mo·v·rah lo-a·lah al-ro·shi, ki-ne·zir e·lo·him a·ni mib·be·ten im·mi; im-gul·lach·ti ve·sar mim·men·ni cho·chi, ve·cha·li·ti ve·ha·yi·ti ke·chol-ha·'a·dam.

18vat·te·re de·li·lah ki-hig·gid lah et-kol-lib·bov vat·tish·lach vat·tik·ra le·sar·nei fe·lish·tim le·mor a·lu hap·pa·'am, ki-hig·gid lah ch li k et-kol-lib·bov; ve·'a·lu e·lei·ha sar·nei fe·lish·tim, vai·ya·'a·lu hak·ke·sef be·ya·dam. 19vat·te·ya·she·ne·hu al-bir·kei·ha, vat·tik·ra la·'ish, vat·te·gal·lach et-she·va mach·le·fo·vt ro·shov; vat·ta·chel le·'an·no·v·tov, vai·ya·sar ko·chov me·'a·lav. 20vat·to·mer pe·lish·tim a·lei·cha shim·sho·vn; vai·yi·katz mi·she·na·tov vai·yo·mer e·tze ke·fa·'am be·fa·'am ve·'in·na·'er, ve·hu lo ya·da, ki ha·shem sar me·'a·lav. 21vai·yo·cha·zu·hu fe·lish·tim, vay·nak·ke·ru et-ei·nav; vai·yo·v·ri·du o·v·tov az·za·tah vai·ya·'as·ru·hu ban·chush·ta·yim, vay·hi to·v·chen be·veit ha·'a·si·rim ch ha·'a·su·rim. k 22vai·ya·chel se·'ar-ro·shov le·tzam·me·ach ka·'a·sher gul·lach. f

23ve·sar·nei fe·lish·tim ne·'es·fu liz·bo·ach ze·vach-ga·do·vl le·da·go·vn e·lo·hei·hem u·le·sim·chah; vai·yo·me·ru, na·tan e·lo·hei·nu be·ya·de·nu, et shim·sho·vn o·vy·vei·nu.

24vai·yir·'u o·tov ha·'am, vay·hal·lu et-e·lo·hei·hem; ki a·me·ru na·tan e·lo·hei·nu ve·ya·de·nu et-o·vy·ve·nu, ve·'et ma·cha·riv ar·tze·nu, va·'a·sher hir·bah et-cha·la·lei·nu.

25vay·hi ki ch to·vv ch ke·to·vv k lib·bam, vai·yo·me·ru, kir·'u le·shim·sho·vn vi·sa·chek-la·nu; vai·yik·re·'u le·shim·sho·vn mib·beit ha·'a·si·rim ch ha·'a·su·rim k vay·tza·chek lif·nei·hem, vai·ya·'a·mi·du o·v·tov bein ha·'am·mu·dim. 26vai·yo·mer shim·sho·vn el-han·na·'ar ham·ma·cha·zik be·ya·dov han·ni·chah o·v·ti va·hei·mi·she·ni ch va·ha·mi·she·ni k et-ha·'am·mu·dim, a·sher hab·ba·yit na·cho·vn a·lei·hem; ve·'e·sha·'en a·lei·hem. 27ve·hab·ba·yit ma·le ha·'a·na·shim ve·han·na·shim, ve·sham·mah kol sar·nei fe·lish·tim; ve·'al-hag·gag kish·lo·shet a·la·fim ish ve·'i·shah, ha·ro·'im bis·cho·vk shim·sho·vn.

28vai·yik·ra shim·sho·vn el-ha·shem vai·yo·mar; a·do·nai ha·shem za·che·re·ni na ve·chaz·ze·ke·ni na ach hap·pa·'am haz·zeh ha·'e·lo·him, ve·'in·na·ke·mah ne·kam-a·chat mi·she·tei ei·nai mip·pe·lish·tim. 29vai·yil·pot shim·sho·vn et-she·nei am·mu·dei hat·ta·vech a·sher hab·ba·yit na·cho·vn a·lei·hem, vai·yis·sa·mech a·lei·hem; e·chad bi·mi·nov ve·'e·chad bis·mo·lov. 30vai·yo·mer shim·sho·vn ta·mo·vt naf·shi im-pe·lish·tim vai·yet be·cho·ach, vai·yip·pol hab·ba·yit al-has·se·ra·nim, ve·'al-kol-ha·'am a·sher-bov; vai·yih·yu ham·me·tim a·sher he·mit be·mo·v·tov, rab·bim me·'a·sher he·mit be·chai·yav. 31vai·ye·re·du e·chav ve·chol-beit a·vi·hu vai·yis·'u o·tov vai·ya·'a·lu vai·yik·be·ru o·v·tov bein tza·re·'ah u·vein esh·ta·'ol, be·ke·ver ma·no·v·ach a·viv; ve·hu sha·fat et-yis·ra·'el es·rim sha·nah. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 15
Top of Page
Top of Page