Judges 15
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi mi·ya·mim bi·mei ke·tzir-chit·tim vai·yif·kod shim·sho·vn et-ish·tov big·di iz·zim, vai·yo·mer a·vo·'ah el-ish·ti he·cha·de·rah; ve·lo-ne·ta·nov a·vi·ha la·vo·v. 2vai·yo·mer a·vi·ha a·mor a·mar·ti ki-sa·no se·ne·tah, va·'et·te·nen·nah le·me·re·'e·cha; ha·lo a·cho·tah hak·ke·tan·nah to·v·vah mim·men·nah, te·hi-na le·cha tach·tei·ha.

3vai·yo·mer la·hem shim·sho·vn, nik·kei·ti hap·pa·'am mip·pe·lish·tim; ki-o·seh a·ni im·mam ra·'ah. 4vai·ye·lech shim·sho·vn, vai·yil·kod she·losh-me·'o·vt shu·'a·lim; vai·yik·kach lap·pi·dim vai·ye·fen za·nav el-za·nav, vai·ya·sem lap·pid e·chad bein-she·nei haz·ze·na·vo·vt bat·ta·vech. 5vai·yav·'er-esh bal·lap·pi·dim, vay·shal·lach be·ka·mo·vt pe·lish·tim; vai·yav·'er mig·ga·dish ve·'ad-ka·mah ve·'ad-ke·rem za·yit. 6vai·yo·me·ru fe·lish·tim mi a·sah zot vai·yo·me·ru shim·sho·vn cha·tan hat·tim·ni, ki la·kach et-ish·tov, vai·yit·te·nah le·me·re·'e·hu; vai·ya·'a·lu fe·lish·tim, vai·yis·re·fu o·v·tah ve·'et-a·vi·ha ba·'esh. 7vai·yo·mer la·hem shim·sho·vn, im-ta·'a·sun ka·zot; ki im-nik·kam·ti va·chem ve·'a·char ech·dal. 8vai·yach o·v·tam sho·vk al-ya·rech mak·kah ge·do·v·lah; vai·ye·red vai·ye·shev, bis·'if se·la ei·tam. s

9vai·ya·'a·lu fe·lish·tim, vai·ya·cha·nu bi·hu·dah; vai·yin·na·te·shu bal·le·chi. 10vai·yo·me·ru ish ye·hu·dah, la·mah a·li·tem a·lei·nu; vai·yo·me·ru le·'e·so·vr et-shim·sho·vn a·li·nu, la·'a·so·vt lov, ka·'a·sher a·sah la·nu. 11vai·ye·re·du she·lo·shet a·la·fim ish mi·hu·dah el-se·'if se·la ei·tam vai·yo·me·ru le·shim·sho·vn ha·lo ya·da'·ta ki-mo·she·lim ba·nu pe·lish·tim, u·mah-zot a·si·ta la·nu; vai·yo·mer la·hem, ka·'a·sher a·su li, ken a·si·ti la·hem. 12vai·yo·me·ru lov le·'e·sa·re·cha ya·rad·nu, le·tit·te·cha be·yad-pe·lish·tim; vai·yo·mer la·hem shim·sho·vn, hi·sha·ve·'u li, pen-tif·ge·'un bi at·tem. 13vai·yo·me·ru lov le·mor lo ki-a·sor ne·'e·sa·re·cha u·ne·tan·nu·cha ve·ya·dam, ve·ha·met lo ne·mi·te·cha; vai·ya·'as·ru·hu bish·na·yim a·vo·tim cha·da·shim, vai·ya·'a·lu·hu min-has·sa·la.

14hu-va ad-le·chi, u·fe·lish·tim he·ri·'u lik·ra·tov; vat·titz·lach a·lav ru·ach ha·shem vat·tih·yei·nah ha·'a·vo·tim a·sher al-ze·ro·v·'o·v·tav kap·pish·tim a·sher ba·'a·ru va·'esh, vai·yim·mas·su e·su·rav me·'al ya·dav. 15vai·yim·tza le·chi-cha·mo·vr te·ri·yah; vai·yish·lach ya·dov vai·yik·ka·che·ha, vai·yach-bah e·lef ish.

16vai·yo·mer shim·sho·vn, bil·chi ha·cha·mo·vr, cha·mo·vr cha·mo·ra·ta·yim; bil·chi ha·cha·mo·vr, hik·kei·ti e·lef ish.

17vay·hi ke·chal·lo·tov le·dab·ber, vai·yash·lech hal·le·chi mi·ya·dov; vai·yik·ra lam·ma·ko·vm ha·hu ra·mat le·chi. 18vai·yitz·ma me·'od vai·yik·ra el-ha·shem vai·yo·mar, at·tah na·tat·ta ve·yad-av·de·cha, et-hat·te·shu·'ah hag·ge·do·lah haz·zot; ve·'at·tah a·mut ba·tza·ma, ve·na·fal·ti be·yad ha·'a·re·lim. 19vai·yiv·ka e·lo·him et-ham·mach·tesh a·sher-bal·le·chi vai·ye·tze·'u mim·men·nu ma·yim vai·ye·she·te, vat·ta·shav ru·chov vai·ye·chi; al-ken ka·ra she·mah ein hak·ko·v·re a·sher bal·le·chi, ad hai·yo·vm haz·zeh. 20vai·yish·pot et-yis·ra·'el bi·mei fe·lish·tim es·rim sha·nah. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Judges 14
Top of Page
Top of Page